Novinky

Projekty

Projekt Fibonacci

Tento projekt  sa zameriava na podporu prírodovedného vzdelávania  na 1. a 2. stupni základného vzdelávania a to takým spôsobom, aby sa dieťa naučilo pozorovať, klásť si otázky a chápať veci, ktoré ho obklopujú. Učí deti experimentovať a rozvíja ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať. Sídlo projektu je na Trnavskej univerzite. Jedná sa o akreditovaný systém školení pre pedagóv. Tento projekt realizujeme na našej škole so žiakmi 3. ročníka  so žiakmi 7. ročníka.

Projekt  FIBONACCI– realizovaný v tretej triede Mgr. Eva Slamková

 

Predmet: Vlastiveda

Tematiský celok/Učivo : Ako sa vyznať vo svojom okolí / Pozorovanie  tieňov

Cieľ : Rozvoj predstáv o spôsobe tvorby tieňov

Pomôcky: svietidlá ( baterka, lampa ), kolík, skrutka, palička, ceruzka, PL

Úloha: Skúmaj tvorbu tieňa, sústreďuj sa na jeho dľžku a smer.

Stimulujúca situáciaa otázky :

- ako by si vytvoril dlhší, kratší tieň ?  prečo ?

- ako by si vytvoril tieň doprava, doľava ?

- ako musíš pohybovať svietidlom , aby boli dlhšie, kratšie ?

- sú všetky tiene rovnako tmavé ? Ak nie ,prečo ?

- je tieň tmavší ak sa prekrývajú ?

Tvorba predpokladu– jednoducho sformulovať svoj predpoklad o danom pozorovaní

Samostatná práca – práca s PL , pokusy a pozorovania

Záver :žiaci sa pokúsia zhotoviť jednoduchý záver na základe pozorovania

            porovnjú ho s daným predpokadom

…………………………………………………………………………………………..

 

Predmet :Prírodoveda

Tematický celok /Učivo : Veci okolo nás/ Kvapalné a pevné skupenstvo vody

Cieľ. Rozvíjať pozorovacie schopnosti u detí o skupenstvách vody

Pomôcky : pohár s vodou, vrecko ľadu, PL

Úloha :Skúmaj  kvapalné a pevné skupenstvo vody.

Stimulujúca situáciaa otázky :

- čo sa stane s ľadom, ak ho vložíme do vody ?

- čo sa stane s vodou ?

- ako sa zmení hladina vody ? prečo?

- nakresli ako sa zmení hladina vody v rôznych pohároch

Tvorba predpokladu– zaznačený predpoklad si môžu aj nakresliť

Práca s PL – žiaci samostatne pracujú s predpokladom a overovaním

Záver – na základe svojho skúmania , napíšu výsledok overovania

          - vysvetlenie javu

..............................................................................................................................................

 

Predmet: Prírodoveda

Tematický celok/Učivo: Veci okolo nás/ Vlastnosti látok

Cieľ: Vysvetľovanie plávajúcich a neplávajúcich látok

Pomôcky:PL, nádoba s vodou, plastelína, plastové predmety,drobné kovové predmety, ai

Úloha : Pozoruj plávajúce a neplávajúce predmety.

Stimulujúca situáciaa otázky :

- ktoré predmety zaradíte medzi plávajúce ?  prečo ?

- ktoré predmety zaradíte medzi neplávajúce ?  prečo?

- všetky kovové pedmety naplávajú ? prečo?

- všetky duté predmety plávajú ? prečo?

- čím sa líšia dané predmety ?

- ako spravíme z neplávajúcej plastelíny plávajúcu ?

Tvorba predpokladu : predpoklad si overia postupným vkladaním predmetov do vody a

                                   zápisom do PL

Záver : výsledky záveru porovnajú s predpokladom

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
    Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
  • ZŠ: 033/5543049
    MŠ: 033/5543249
    ŠJ: 0911/348070
    mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria