• MŠ Hviezdičky:

     •  Ľudia a ich práca: krajčírska dielňa, práca na stavenisku a v kuchyni, príprava na povolanie lekára.

     • Letný tábor

     • Základná škola bude v mesiaci júl organizovať letný tábor pre žiakov 1. stupňa ZŠ v 2 turnusoch:


      1. turnus: 6.-9.7.2021;
      2. turnus: 12.-16.7.2021.


      Rodičia môžu svoje dieťa prihlásiť do 31.5.2021 cez rodičovské konto - Prihlasovanie.


      Prihlásení žiaci v júni dostanú záväznú prihlášku.
      Vyplnenú prihlášku aj so zaplatením poplatku rodič odovzdá do 10.6.2021 u vedenia školy.

     • Pravidlá od 03.05.2021

     • Pre našu školu momentálne platia pravidlá platné pre červený okres. 

      Potvrdenie o bezinfekčnosti ziak_od_03052021.pdf predkladá rodič dieťaťa MŠ alebo žiaka ZŠ vždy, ak dieťa/žiak chýba viac ako 3 dni za sebou (vrátane sviatkov a víkendov). Prístupné je už aj elektronické tlačivo cez edupage - žiadosti.

     • Zápis do MŠ

     • Vážení rodičia,

      v zmysle §28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) bude v školskom roku 2021/2022  bude musieť plniť povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole každé dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. 8. 2021.

      Podľa §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. (spádové ulice pre našu MŠ  - spadove_ulice.pdf.)

      Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa formou pravidelného denného dochádzania do materskej školy v rozsahu najmenej 4 hodiny denne. Päťročné deti budú do spádovej materskej školy prijímané prednostne.

      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl bude prebiehať

      od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021 elektronickou formou -

      zaslaním žiadosti elektronickou poštou na email: zastupcams[a]zsik.trnava.sk. (Formulár žiadosti o prijatie Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.doc

      Prihlášku možno odovzdať aj osobne na sekretariáte školy. na 1. budove ZŠ v dňoch: 3. - 6. 5. 2021  v čase 7:00 – 16:00 hod. bez prítomnosti dieťaťa (je nutné dodržať všetky bezpečnostné pokyny, ktoré vyžaduje aktuálne platná legislatíva) a zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky poštou

      Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

      Podmienky prijímania :

      • prednostne prijímame
       • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
       • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
       • dieťa, o ktoré sa stará osamelý rodič,
       • dieťa, ktoré má v MŠ súrodenca

      Ostatné podmienky prijímania:

      -              dieťa, ktoré dovŕšilo 4 roky,

      -              dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky k 1.9.2021


      Prijímame iba deti s osvojenými hygienickými a sebaobslužnými návykmi.

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      vedenie školy pripravovalo na sobotu (1.5.2021) testovanie antigénovými testami. Testovanie bolo pripravované už minulý týždeň v súlade v tom čase platnými nariadeniami zo strany nadriadených orgánov.

      Dňa 27.4.2021 bolo zverejnené Uznesenie vlády SR č. 215/2021, podľa ktorého je potrebné preukazovanie sa negatívnym testom v školách a školských zariadeniach pre žiakov a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl len v okresoch vo 4.stupni varovania (čierne okresy). Na základe toho sa plánované sobotné testovanie ruší a zákonní zástupcovia v prípade potreby môžu využiť odberné miesta, ktoré sú na území mesta zriadené Ministerstvom zdravotníctva a využiť objednávanie na testovanie prostredníctvom webovej stránky https://korona.gov.sk/.

     • Karanténne opatrenie 3.A

     • Od 21.04.2021 do 03.05.2021 (vrátane) je žiakom aj pedagógovi nariadené karanténne opatrenie vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID – 19 v tejto triede. 

      Cez edupage boli dotknutým zaslané pokyny z RUVZ Trnava.

      Žiaci sa vzdelávajú dištančne.

     • Oznam

     • Od pondelka 19. apríla 2021 sa obnoví vyučovanie pre všetkých žiakov 8. a 9. ročníkov na ZŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnavy. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR je podmienkou návratu školákov do tried čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

      Žiaci, ktorí boli prihlásení na stravovanie do 25.10.2020 sú od pondelka 19.04.2021 automaticky prihlásení na obed. V prípade, ak nemáte záujem o stravu svojho dieťaťa, stravu je potrebné odhlásiť do 16.04.201 do 12:00 hod. cez edupage, alebo u vedúcej ŠJ.

      Organizačné pokyny k nástupu Vám boli zaslané cez edupage správu. Aktualizovaný bol  aj rozvrh pre žiakov 8. a 9. ročníka od 19.4.2021.

      Žiaci  5., 6. a 7. ročníka pokračujú v dištančnom  vzdelávaní podľa aktuálneho rozvrhu.

     • Vyhodnotenie súťaže - Anglický knihomoľ

     • English Bookworm Challenge - alebo Výzva pre veľkých aj malých knihomoľov

      Tramtararáááááá - Vyhlasujeme a odmeňujeme najväčšieho a najlepšieho anglického knihomoľa našej školy.

      Do súťaže v čítaní anglických kníh sa zapojili žiaci z 3.A, 5. A a 7.A triedy. Všetky napísané "BOOK REPORTS" = obsahy boli fantastické, ale najväčším knihomoľom za 1. stupeň sa stal Oliver Kaczirek z 3.A triedy a za 2. stupeň Ivanka Lampertová a Sebastien Kaczírek zo 7.A triedy. GRATULUJEME!

      Víťazi po nástupe do školy budú odmenení zaujímavou cenou. :)

      P.S.: Neprestávajme čítať, ďalšie kolo súťaže pokračuje do marca 2022

     • Vyhodnotenie súťaže - Marec, mesiac knihy

     • Žiaci a učitelia našej školy za obdobie od januára do marca prečítali spolu 392 kníh.

      "Naj" čitateľmi školy sa stali:

      za 1. stupeň Juraj Vlček - 19 kníh

      za 2. stupeň - Sárka Černá a Ivanka Lampertová - každá z nich prečítala za toto obdobie 12 kníh.

      Najbližšie s tipmi o počte prečítaných kníh boli Nicolka Kopáčová (393 kníh) a Sebastien Kaczírek (391 kníh).

      Víťazov bude po návrate do školy čakať odmena hodná "školských" čitateľov. 

      Ďakujeme za účasť v súťaži a na budúci rok sa môžete opäť tešiť na novú knižnú súťaž. 

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ

     • Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre všetky formy zápisu)  bude v termíne 8. a 9. apríla 2021.

      Tento rok bude zápis prebiehať viacerými spôsobmi: 

      •  osobne - bez osobnej prítomnosti dieťaťa v čase od 9.00 do 17.00 hodiny.
      •  vyplnením elektronickej prihlášky na webovej stránke školy 
     • Oznam

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že

      od  6. apríla 2021 (utorok) sa obnovuje prevádzka MŠ pre všetky deti ,

      od 7. apríla 2021 (streda) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov I. stupňa a ŠKD.

      • prevádzka školy aj MŠ je od 6.30 do 16.30 hod.,
      • žiaci I. stupňa sa učia podľa rozvrhu hodín,
      • žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej forme vyučovania,
      • školský klub detí /ŠKD / je v prevádzke od 6:30 na 1. budove , popoludňajšia činnosť v ŠKD končí o 16.30 hod.

      Pri nástupe žiaka do školy a dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie !

      prehlasenie_rodica.pdf​​​​​​​

      Podrobnejšie informácie, organizačné pokyny a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti Vám boli zaslané do osobných správ cez edupage.

      https://www.trnava-live.sk/2021/04/01/po-velkej-noci-sa-v-trnave-otvoria-skolky-a-prvy-stupen-zakladnych-skol/

     • Veľkonočný strom

     • Veľkonočný strom v prevedení deti a pani učiteliek z MŠ Modranka 

      Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko,
      k tomu
      zdravia dosť, prajeme Vám peknú                                                                Veľkú noc.

      kolektív ZŠ s MŠ Modranka

       

  • Zvonenia

   Pondelok 17. 5. 2021
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
   • Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
   • ZŠ: 033/5543049 MŠ: 0910/502088 ŠJ: 0911/348070 ZŠ: 0911/348088 riaditeľka: 0915/763047
   • zsmodranka@ttonline.sk
   • Riaditeľka: riaditelka@zsik.trnava.sk Zástupkyňa ZŠ: zastupca@zsik.trnava.sk Zástupkyňa MŠ: zastupcams@zsik.trnava.sk Školská jedáleň: sjmodranka@ttonline.sk Ekonómka: ekrasku@ttonline.sk Elektronická podateľňa je na: www.slovensko.sk
   • zastupca@zsik.trnava.sk
   • 36080829
   • 2021386147
   • Mesto Trnava Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava IČO: 00313 114
   • 26.4.2010
  • Prihlásenie