Novinky

História školy | Vedenie školy | Zamestnanci školy | Rada školy | Rada rodičov | Výchovný poradca | Vyhodnocovacia správa 2011/2012 | Vyhodnocovacia správa 2012/2013 | Vyhodnocovacia správa 2013/2014 | Vyhodnocovacia správa 2014-15 | Vyhodnocovacia správa 2015/2016 | Vyhodnocovacia správa 2016/2017 | Školský poriadok | Organizácia školského roka | Organizácia vyučovacích hodín | Systém hodnotenia žiakov | Pracovný poriadok | Organizačný poriadok | Prevádzkový poriadok | Inovovaný ISCED 1,ISCED 2 -2015 | Inovovaný ISCED 1ISCED 2 - 2016 | Inovovaný ISCED 1 ISCED 2 - 2017 | Smernica o slobodnom prístupe k informáciam k zákonu č. 211/2000 | Kolektívna zmluva 2013 | Inovovaný ISCED 1 ISCED 2 - 2018 | Vyhodnocovacia správa 2017/2018 | Kolektívna zmluva 2018 s dodatkom | Kreditové príplatky

O škole

História školy

História materskej školy

 

Materská škola bola najskôr umiestnená v bývalej budove národnej školy. Počiatok materskej školy sa datuje od 25. 08. 1960. O rok neskôr, od 01. 10. 1961 sa začala i s celodenným stravovaním deti. Počas prvých dvoch rokov boli založené dve triedy. Neskôr po vhodnej adaptácii bola založená i tretia trieda. Riaditeľkou materskej školy bola pani Krajčovičová Terézia. Neskôr riaditeľstvo prevzala pani Tandlmajerová Edita. Svoju prácu si zastávala až do 25. 08. 1965, kedy odovzdala na nasledujúce obdobie riaditeľstvo školy pani Martinusovej Anne.  V školskom roku 1965/1966  kolektív učiteliek tvorili: p. Tandlmajerová Edita, Wagnerová Eva, Valná Mária, Čierna Ľubica, školníčkou bola p. Báčiková Mária. Počet detí v tomto školskom  roku bol 87. Pani Ľubica Čierna učila na našej škole do januára 1966, na jej miesto prišla pani Jakabovičová Otília. Na jar v roku 1966 bola na budove materskej školy prevedená vonkajšia úprava. V školskom roku 1966/1967 do učiteľského zboru pribudla Lošonská Anna, nakoľko z desať hodinovej prevádzky sa stala dvanásť hodinová pracovná prevádzka. Celý učiteľský kolektív bol kvalifikovaný. V auguste bola prevedená generálna oprava exteriéru budovy. Začínajúci školský rok zahájila pani Martinusová Anna, v učiteľskom kolektíve nastali zmeny. Pani Schmidtová Mária, zastupujúca pani Otíliu Jakabovičovú odišla od 01. 09. 1967 do Voderád. Na jej miesto nastúpila pani Jakabovičová Daniela, nekvalifikovaná učiteľka. Pani Wágnerová a Tandlmajerová nadobudli priezvisko Bilčíková a Mikulková. Začínajúci školský rok 1968/1969 zahájila pani riaditeľka Valná, ktorá prevzala funkciu riaditeľky materskej  školy od 01. 08. 1968. Počet zapísaných detí bol 65. Kolektív učiteliek tvorili pani Valná, pani Bilčíková Eva, pani Mikulková Edita. Dňa 20.11.1968 bola vytvorená a oplotená záhrada materskej školy. Kým nebola oplotená bol cez záhradu verejný prechod ľudí. V školskom roku 1969/1970 zmeny v učiteľskom zbore nenastali.

V školskom roku 1977/1978 prišli do materskej školy nové pani učiteľky: p.Krippelová, p.Hejduková, p.Hlubíková. V roku 1980 sa ukončilo zabudovanie ústredného kúrenia a bol vymenený nábytok v jednej triede.  V školskom roku 1982/1983 pod vedením pani riaditeľky Valnej pracovali v materskej škole tieto pani učiteľky: Bilčíková, Martinusová, Kozárová, Čierna, Kovačičová. Školníčkou bola pani Bilčíková. V tomto zložení pracovali až do roku 1985. Významnou udalosťou bola prestavba materskej školy, počas ktorej sme boli premiestnení v základnej škole. Roka 1991/1992 sa vyznačoval odchodom pani riaditeľky Valnej do dôchodku, riaditeľstvo prevzala pani Bilčíková Eva, nastúpila Plachá Mária.

        V školskom roku 1992/1993 učili v našej materskej škole pani Plachá, Procházková, Martinusová, Karásková. Školníčkou bola pani Karolová, upratovačka bola pani Duchoňová. Vedúca stravovne bola pani Bednarčíková. Kuchárky boli pani Štrbová a Šipkovská. Zmena personálneho obsadenia nastala v roku 1995, pretože do materskej školy prišli pani Bubáková, Kraváriková, Marková. Začiatok školského roka 1998/1999 zahájila pani riaditeľka Bilčíková Eva. Zmenou prešiel pedagogický kolektív tým, že pani učiteľka Plachá Mária odišla zo školských služieb a namiesto nej prišla pani učiteľka Gabriela Obalová. V tomto čase pracoval na škole šesťčlenný učiteľský kolektív, jedna školníčka, jedna upratovačka, dve kuchárky a vedúca stravovne. Pani učiteľky uplatňovali záujmové aktivity účasťou na mimoškolských a školských akciách. Spoločnou akciou MŠ a ZŠ bol karneval, ktorý sa konal 21. 02. 1998 v Kultúrnom dome Modranke za účasti rodičov. Školský rok 1999/2000 zahájili pani učiteľky v tomto zložení: Grmanová Zuzana, ktorá sa stala riaditeľkou, Bilčíková Eva, ktorá zostala pracovať v materskej škole na poste učiteľky, Tulalová Helen, Procházková Helena, Kraváriková Zuzana a Galbová Terézia, vedúcou stravovne sa stala Bednarčíková Magda, kuchárkami boli Štrbová Jana a Marková Iveta, školníčkou sa stala Karolová Antónia, upratovačkou Bubáková Emília a kurič bol pán Jankovič Ľudovít.

História základnej školy

           Základná škola v Modranke má 50. ročnú tradíciu. Menila sa z deväťročnej na osemročnú, potom späť na deväťročnú a to v priebehu troch desaťročí. Zlúčenie základnej školy s materskou školou, myšlienka primátora mesta Ing. Štefana Bošnáka slúži ako príklad integrácie malých detí medzi veľkých školákov sa po 5. ročnej praxi javí ako praktické, ekonomické a po vzdelanostnej stránke výborné riešenie. V pondelok 28. 02. 2005 sa začala písať spoločná história školy a škôlky v praxi. Škola sa zrekonštruovala, celkové náklady dosiahli 2,5 mil. Sk. Pri rekonštrukcii sa vychádzalo v ústrety potrebám detí. Úpravy boli konzultované s architektmi. Oficiálny dátum založenia so zriaďovacou listinou a názvom právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava 5 – Modranka bol 01.05.2005

        Za pomoci rodičov sa do nových priestorov sa škôlka presťahovala z Dedinskej ulice a slávnostný akt odovzdania školy organizoval jej prvý riaditeľ Ing. O. Juriga, ktorý pri tejto príležitosti zorganizoval besedu s akademickým maliarom Jankom Alexym. Akademický maliar daroval škole obraz, ktorým sa škola hrdí doteraz. Za posledných desať rokov  sa škola zmenila na nepoznanie. Má nové sociálne zariadenia, sedlovú strechu, kompletne vymenený nábytok, podlahy, okná a nové školské tabule. V škole sú dve počítačové triedy, trieda s interaktívnou tabuľou, zmodernizovaná školská kuchyňa, školská jedáleň. Školskú dielňu nahradila cvičná kuchyňka a upravené osnovy pre vyučovanie technickej výchovy (svet práce) sa realizujú v čiastočne zrekonštruovanom areáli školy. Areálu dominuje nové ihrisko pre MŠ, exteriérová trieda, skalka, jazierko, asfaltové ihrisko, multifunkčné ihrisko a prekrásne zelené parkové plochy s oddychovou zónou.

        Školu zviditeľnili v rámci Slovenska aj za hranicami šachisti pod vedením vedúceho krúžku p. Jána Kozinku, úspešní recitátori, autori poézie a prózy, mladí výtvarníci a vzácne aj atléti.

        V školskom roku 2007/2008 žiaci pod taktovkou Mgr. P. Meša vydali CD nosič pod názvom Slnečné piesne, ktorého krst sa uskutočnil 08.02.2008 za účasti predstaviteľov mesta a populárnych osobností z oblasti kultúry. CD pokrstila Patrícia Jariabková.

 

Hymna školy (autori: E. Nguyenová, P. Mešo)

 

1.        Na začiatku prázdne miesto, neskôr triedy – detské hniezdo

ráno, cez deň, všade zhon zvoní zvonec BIM – BAM – BOM

 

Refrén:

Nepremeškaj tento čas, v ktorom detsky dozrievaš

do sladkého ovocia, krištáľová studnica

 

2.  Prvá bude matika, po nej zase fyzika

už máš z toho hustý guláš, na telesnej stojky ukáž

Refrén:

 

3.  Slovenčina veľká drina, hudobná zas sranda iná

a tiež medzi hodinami prestávky sú plné vravy

Refrén:

 

4.  Dennodenne zvoní zvon – úsmev, slzy nesie von

aj školník sa občas hnevá, opraviť sa kľučka nedá

Refrén:

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
    Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
  • ZŠ: 033/5543049
    MŠ: 033/5543249
    ŠJ: 0911/348070
    mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria