Novinky

Charakteristika MŠ

 

Naša materská škola má 4 triedy. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 2,5 až 6 rokov. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Je umiestnená v budove ZŠ, na poschodí. Tvoria ju dve vstupné chodby, 4 triedy s príslušnými priestormi, izolačka, účelové miestnosti pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov školy, 2 umyvárne i kancelária zástupkyne MŠ. Školská jedáleň sa nachádza v priestoroch ZŠ na prízemí aj herňa. K materskej škole patrí taktiež dvor vybavený preliezkami, dvomi pieskoviskami, šmykľavkami, pohyblivým chodníkom, záhradným altánkom, ktorý slúži na oddych a zároveň na odkladanie pomôcok a hračiek k pobytu vonku.

 

 

Prevádzka MŠ

 

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 16:30  kedy poskytujeme deťom kompletnú výchovnú starostlivosť. Prevádzka MŠ i vnútorný poriadok je vždy prerokovaný a odsúhlasený rodičmi na schôdzi rodičovského združenia.

 

Prevádzka v čase letných prázdnin:
naša MŠ je počas letných prázdnin v prevádzke prvé dva týždne od 6:30 do 16:30. 

 

Zameranie MŠ

 

Vychádzajúc z podmienok a prostredia MŠ sa snažíme:
- v podpore zdravia sa orientovať na zásady správnej výživy s cieľom zabezpečiť deťom zdravý vývin, duševnú pohodu a zdravie v dospelosti

- skvalitnenie výchovy a vzdelávania s dôrazom na prípravu detí na vstup do ZŠ, zamerať pozornosť na deti s odloženou školskou dochádzkou, dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň

- pokračovať v intenzívnej výučbe anglického jazyka u detí od 4 rokov hravou formou

- rozširovať možnosti hudobného, speváckeho a výtvarného talentu detí

- rozvíjať kultivované vzťahy učiteľ – dieťa

 

Deťom ponúkame:
- zdravé životné prostredie

- kvalitnú a kvalifikovanú prácu našich pedagógov vo výchove a vzdelávaní

- poradenstvo

- vzájomnú úctu a pochopenie

 

Dokážeme:

- myslieť dopredu a tvorivo

- zabezpečiť dynamický výchovno-vzdelávací proces

- rozvíjať jazykovú a literárnu gramotnosť detí

 

Chceme:

- pestovať zdravé sebavedomie všetkých detí

- naučiť deti, aby si vytvárali vlastný systém hodnôt

- hravou formou realizovať demokratický a humánny prístup k výchove

- podieľať sa a chrániť práva dieťaťa

 

Prednosťou MŠ je vybavenie školy:
- množstvom didaktických pomôcok,

- výpočtovou technikou pre rozvíjanie PC gramotnosti, interaktívne tabule v troch triedach,

- hračkami, ktoré rozvíjajú logické a technické myslenie detí,

- hračkami rozvíjajúce jemnú a hrubú motoriku a mnoho iných pomôcok.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
    Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
  • ZŠ: 033/5543049
    MŠ: 033/5543249
    ŠJ: 0911/348070
    mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria