Novinky

ŠkVP

ISCED 1 ISCED 2

 

 

 Školský vzdelávací program pre základnú školu s materskou školou

Ivana Krásku 29, Trnava 5

 

„  Škola – dielňa ľudskosti  „

 

 

 

Vzdelávací program

Stupeň vzdelania                     ISCED1                              ISCED 2

Dĺžka štúdia                           4 - ročná                             5 ročná

Vyučovací jazyk                                        slovenský

Študijná forma                                           denná

Druh školy                                                štátna  

Predkladateľ

Názov školy                           Základná škola s materskou školou Ivana Krásku 29, Trnava

Adresa                                               Ivana Krásku 29, 917 05  Trnava 5

IČO                                        36080829

Riaditeľ školy                        PaedDr. Adriana Jančichová

Koordinátori pre tvorbu ŠkVP  ISCED 1 Mgr. Eva Slamková    

                                                  ISCED 2 Mgr. A. Mršťáková

Zriaďovateľ

Názov                                     Mesto Trnava

Adresa                                               Trhová 3, 917 01  Trnava

Kontakty                                Mgr. Ružena Maková – vedúca odboru vzdelávania, športu

                                               a kultúry                033/3236 125, ruzena.makova@trnava.sk

Platnosť dokumentu            od 05. 09. 2012                                                                                                           

Kontakty pre komunikáciu so školou:

Titl., meno,

Priezvisko

Pracovná pozícia

Telefón

Fax

e-mail

PaedDr.Adriana Jančichová

Riadieľka školy

033/5543 049

033/5543 049

adriana.jancichova@zsik.trnava.sk

Mgr.Andrea Mršťáková

Zástupkyňa riaditeľky,1.-9. roč.

033/5543 049

033/5543 049

andrea.mrstakova@zsik.trnava.sk

Klaudia Bočková

Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

033/5543 248

033/5543 049

klaudia.bockova@zsik.trnava.sk

PaedDr. Lošonská

Výchovná poradkyňa

033/5543 049

 

 

Podpis riaditeľky:

 

 

Platnosť:

Revidovanie:

Dátum:

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

Platnosť ŠkVP od:

5. 9. 2012 na neurčito

 

Revidovanie:

1.9.2014

RUP, prierezové témy, výkonový a obsahový štandard ISCED 1, ISCED 2

Platnosť ŠkVP od:

 

 

Revidovanie:

 

 

Platnosť ŠkVP od:

 

 

Revidovanie:

 

 

Platnosť ŠkVP od:

 

 

Revidovanie:

 

 

Platnosť ŠkVP od:

 

 

 

Prerokovaný na pedagogickej rade dňa: 02. 09. 2014

Prerokovaný v Rade školy dňa: 11.09.2014

 

I.  VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 

1.Veľkosť  školy

 

Základná škola s materskou školou Ulica Ivana Krasku 29 Trnava, vznikla ako spoločný právny subjekt 1. mája 2005. Škola sídli v spoločnom objekte a je umiestnená v mestskej  časti Trnavy-Trnava 5, Modranka.

Naša škola je plnoorganizovaná a poskytuje:

1.      Predprimárne vzdelávanie nultého stupňa ISCED 0 – vzdelávanie prebiehajúce v MŠ

2.      Primárne vzdelávanie ISCED 1 – 1. stupeň ZŠ

3.      Nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 – 2. stupeň ZŠ

Základná škola má 10 tried s kapacitou 250 žiakov (berúc do úvahy maximálne počty žiakov stanovené zákonom), tri odborné učebne, cvičnú kuchynku pre dievčatá,  priestor na vyučovanie prác na pozemku. Škola  nedisponuje vlastnou telocvičňou a na hodiny telesnej výchovy si v jesennom až jarnom období prenajíma telocvičňu ŠK Modranka.

Škola pozostáva z dvoch dvojpodlažných pavilónov a priľahlého takmer dvojhektárového areálu. V exteriéri sa postupne buduje multifunkčné ihrisko. Realizáciou projektov Na Zelenej lúke 1 a 2 sa postupne podarilo v spolupráci s rodičmi vybudovať gymnastickú zostavu, lezeckú stenu, umelý povrch s umiestnenými vonkajšími stolnotenisovými stolmi. Klasické asfaltové ihrisko má zabudované futbalové bránky, basketbalové koše  a ochranné siete pre atletické disciplíny.

V zelenej časti je prírodné ihrisko pre deti Materskej školy a externá učebňa situovaná v tesnej blízkosti prírodného jazierka a rastlinných záhonov rozmanitých rastlinných spoločenstiev využívaná v teplých jesenných a jarných mesiacoch na vyučovanie spoločenskovedných, prírodovedných predmetov a výchov.

2.Charakteristika žiakov 

Školu navštevujú prevažne deti z miestnej časti Modranka a niekoľko deti z okolitých obcí a Trnavy. Všetky triedy vo všetkých ročníkoch sú klasické. Veková štruktúra žiakov sa pohybuje v rozpätí 6 – 16 rokov.

Národnostné zloženie žiakov školy je prevažne slovenská národnosť.

Na škole sa vzdelávajú aj  žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri ich výučbe postupujeme podľa pokynov pedagogicko-psychologickej poradne a spolupracujeme s rodičmi detí. Individuálne integrovaným žiakom umožňujeme vzdelávanie podľa upravených učebných osnov,  formou individuálneho vzdelávacieho programu (IVP).

Vytvárame podmienky pre včasnú starostlivosť- formou depistáže. Integračnú snahu podporujú aj krúžky: hudobno-pohybový, stolnotenisový, detské divadlo, školský časopis. Špeciálni pedagógovia a asistenti rozvíjajú mimoškolské aktivity: kultúrne a športové  podujatia, výstavky, súťaže, projekty.

 

3.Charakteristika pedagogického zboru

 

 V škole pôsobí 14 pedagogických zamestnancov , všetci majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a 3 vychovávateľky.  Všetci pedag. pracovníci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Väčšina predmetov sa vyučuje odborne, okrem geografie, nemeckého jazyka a technickej výchovy.

 Na 1. stupni je zabezpečené úplné  odborné vyučovanie. Dve vyučujúce majú svoje vzdelanie doplnené o špeciálnu pedagogiku. Na škole pracuje špeciálny školský pedagóg, ktorý napomáha zabezpečovať odborné  vzdelávanie žiakov s ŠVVP ako aj poradenstvo pre pedagógov a rodičov žiakov.

Odborných asistentov učiteľa – pre zdravotne postihnutých žiakov, zabezpečuje naša škola v spolupráci s ÚPSVaR v Trnave.

 

Vyučovacia povinnosť podľa Nariadenia vlády SR je nasledovná:

à   riaditeľ 7 hodín týždenne

à   zástupca riaditeľa 12 hodín týždenne

à   učiteľ 1. ročníka 22 hodín týždenne

à   učiteľ 2. – 9. ročníka 23 hodín týždenne

à   výchovný poradca 22 hodín týždenne

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagógov

 

Vedenie školy umožňuje kontinuálne vzdelávanie pedag. pracovníkov, popdľa schváleného plánu kontinuálneho vzdelávania pre daný školský rok. Plán priamo vyplýva z potrieb školy so zreteľom na zvyšovanie odbornej spôsobilosti a kvality vzdelávania. Pedagógovia sa zúčastňujú školení organizovaných metodickým centrom a podľa potreby a záujmu aj komerčnými vzdelávacími agentúrami.

Výchovná poradkyňa má znížený úväzok o jednu hodinu, tak ako jej prislúcha na počet žiakov školy. Piatky má určené na prácu s deviatakmi  a ich profiorientáciu. 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

 

Vzdelávanie cudzích jazykov v Trnave  absolvujú:

Mgr. Andrea Mršťáková

Mgr. Martina Rippelová

Mgr. Alena  Kralovičová

Vzdelávanie DVUi v Nitre ukončili

Mgr. Gabriela Delinčáková

PaedDr. Adriana Jančichová

Školenia v rámci projektu FIBONACCI v Trnave

Mgr. Eva Slamková

Mgr. Monika Gergelyová t.č. na materskej dovolenke

Finančnú gramotnosť v minulom škol. roku ukončili

Mgr. Lucia Adamková

Mgr. Gabriela Delinčáková

Mgr. Eva Slamková

V rámci MZ a PK (štúdium odbornej literatúry a časopisov) 4x ročne.

V BOZP a OPP podľa harmonogramu technika BOZP Ing. Jana Toureyová.

Školenia ktorých sa plánujeme zúčastniť: Asertivita a agresívne správanie žiakov, Kurz prvej pomoci. Rôzne semináre, školenia – podľa ponúk MC Trnava zamerané na komunikáciu a rozvoj IKT zručností a pod. Rôzne semináre – podľa ponúk MC a pod.

 Organizácia prijímacieho konania

Prijímanie nových žiakov do vyšších ročníkov je na základe žiadosti zákonného zástupcu. 

4. Dlhodobé projekty

Projekt INFOVEK  sa realizuje v škole od roku 2006. V rámci projektu sa využívajú IKT vo vyučovaní rôznych predmetov v počítačovej a jazykovej učebni, pomocou výučbového softvéru, internetu. 

 

4. Organizácia prijímacieho konania

 

Škola nemá špecifické požiadavky na prijímanie žiakov do ZŠ.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ po dovŕšení 6 roku života dieťaťa. Zápis do 1. ročníka sa pravidelne koná v termíne od 15. januára do 15. februára príslušného kalendárneho roku. Školskú spôsobilosť pri zápise posudzujú učiteľky 1. stupňa a špeciálny pedagóg školy.

Testovanie školskej spôsobilosti v sebe zahŕňa niekoľko úloh, ktoré sú zamerané na:

1.      rozlišovanie základných geometrických tvarov

2.      jemnú motoriku

3.      vyjadrenie vzťahov – viac, menej, poradie

4.      schopnosť koncentrácie – pozorovanie javov

5.      schopnosť zapamätávania

6.      sociálno – komunikačná schopnosť

7.      emočná zrelosť

Pri posudzovaní sa berie do úvahy komplexný telesný a psychický vývin dieťaťa. Potrebné je poznať aj zdravotnú anamnézu dieťaťa.

 

5. Personálne zabezpečenie prevádzky školy

 

Okrem pedag. pracovníkov zabezpečujú prevádzku školy: ekonómka, hospodársky pracovník, bezpečnostný technik, školník, kurič – záhradník, upratovačky, správca PC a zamestnanci ŠJ.

Aktuálna štruktúra všetkých zamestnancov školy je v organizačnom poriadku školy.

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

Spolupráca s rodinou – spoločné zasadania rodičovského združenia min. 2x ročne, prípadne podľa potreby.

- konzultačné dni o prospechu a správaní min. 2x ročne

- Deň otvorených dverí 1x ročne

- zákonný zástupca môže po predchádzajúcom dohovore s tr. učiteľom a súhlase vedenia školy navštíviť ktorúkoľvek vyučovaciu hodinu

- výmena informácií o prospechu a správaní žiaka zabezpečená cez žiacku knižku

 

Spolupráca s Radou rodičov - je na veľmi dobrej úrovni. Spoločne organizujeme zaujímavé akcie a podujatia pre deti. Často nám bývajú nápomocní pri financovaní spomínaných podujatí ako aj pri finančnom zabezpečovaní učebných pomôcok a materiálu.

 

Spolupráca s poradenskými zariadeniami

-  pravidelná komunikácia s pracovníkmi CPPPaP  M. Schneidera Trnavského v Trnave, ktorí zabezpečujú starostlivosť žiakov s ŠVVP.

- spolupráca s odborným pracovníkom – tyflopédom pre žiakov s poruchami zraku

- spolupráca s poradenským centrom prevencie patologických javov na Jiráskovej ulici v Trnave, intervencia na škole – besedy, tvorivé aktivity a prednášky

- spolupráca s PZ Trnava – oddelením pre prácu s mládežou. Organizovanie prednášok a besied  ako prevencie proti kriminalite mládeže a prevencie ochrany zdravia na cestách.

 

Spolupráca s inými inštitúciami

DIAMANT - veľmi dobrú spoluprácu máme aj s mládežníckou organizáciou DIAMANT z miestnej časti obce Modranka, ktorí nám pravidelne organizujú Karneval, Deň detí a iné.

TJ - počas celého roka spolupracujeme s TJ Modranka – futbalové turnaje žiakov a zapožičiavanie areálu TJ pre školu. Pri účelových cvičeniach a Dňoch zdravia spolupracujeme s organizáciou ČK Trnava.

ČK – účasť pracovníkov na praktických cvičeniach žiakov

Každoročne do projektu Deň zdravia pozývame aj Záchrannú službu FALCK a.s., Hasičský záchranný zbor a políciu, ktorí nám robia ukážky ich pracovnej činnosti záchrany ľudského života. Hasiči ukážku hasičskej techniky a jej využitie. sociálnymi partnermi a inými subjektmi.

KRPZ Trnava nám napomáha organizovať preventívne podujatia socio-patologických javov mládeže, ako aj bezpečnosť detí.

V neposlednom rade je to spolupráca s fakultami, športovými zväzmi, kultúrnymi inštitúciami.

S Pedagogickou fakultou TU v Trnave a SPGŠ v Modre a Trnave spolupracujeme formou študijnej praxe budúcich pedagógov ako aj spolupráca na environmentálnom projekte Fibonáci.

 

7.  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

 

Materská škola a základná škola sú umiestnené v dvoch dvojpodlažných pavilónoch, MŠ, 1. ročník,  školský klub a  školská jedáleň sa nachádzajú v druhej budove areálu. V prvej budove sa nachádza 2. až 9. ročník, 3 špeciálne učebne, administratívna časť školy a zborovňa.

Sociálne zariadenia v prvej aj druhej budove pre ZŠ aj MŠ sú na veľmi dobrej úrovni. Vo všetkých ročníkoch sú kompletne vymenené nábytky a zrekonštruované triedy, vrátane výmeny elektrického vedenia.

Na škole máme 2 počítačové učebne vybavené 18 zosieťovanými počítačmi s prístupom na internet a ďalším technickým príslušenstvom ako dataprojektory, skenery a tlačiarne. Jazyková učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou. Učebňa chémie je okrem špeciálneho nábytku a laboratórnych pomôcok vybavená aj audiotechnikou - dataprojektor s premietacím plátnom, TV, DVD.

Škola nemá telocvičňu a žiaci na hodiny telesnej výchovy sa premiestňujú do prenajímanej telocvične TJ Modranka vzdialenej od školy cca 700m. Na gymnastické cvičenia a hudobno pohybové aktivity žiakom slúži spoločenská miestnosť (herňa v 2. budove ZŠ).

Školská jedáleň je zrekonštruovaná a zariadená novým nábytkom.

Nakoľko škola nedisponuje priestormi pre zriadenie samostatnej knižnice základné tituly pre povinné čítanie a odbornú činnosť pedagógov sú umiestnené v priestoroch jazykovej učebne a zborovne školy.

Cvičná kuchynka  spĺňa patričnú úroveň pre prípravu žiakov v domácich prácach v záujmovej činnosti.

Prírodovedné laboratórium sa nachádza v areáli školského dvora, kde žiaci v prirodzenom prostredí môžu pozorovať život rastlinných aj živočíšnych organizmov. V jeho priestoroch sa nachádza prírodná učebňa(altánok) vybavená príslušným nábytkom pre výuku žiakov.

 

8.  Škola ako životný priestor

 

V oboch pavilónoch školy sa možno stretnúť s esteticky upravenými chodbami, triedami. Veľký areál školy je tiež upravený na spôsob parku, kde dominujú krásne trávnaté plochy vystriedané  s účelovými zónami pre hodiny telesnej výchovy, triedy v prírode, ihriskom pre materskú  školu.  Tiež zrekonštruované sociálne zariadenia robia veľmi dobrý dojem čistoty a starostlivosti o hygienu na každom mieste v našej škole. Pred vstupom do areálu školy je umiestnená informačná tabuľa, ktorá oboznámi každého okoloidúceho o hlavnom dianí školy. Podrobnejšie informácie s ukážkami prác detí sú prezentované na nástenkách vestibulu, chodieb a triedach. Všade okolo vládne priateľská atmosféra medzi žiakmi navzájom. Robíme všetko preto, aby sa žiaci, pedagógovia a návštevníci školy cítili v škole čo najpríjemnejšie.

 

9.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

Požiadavkami na bezpečnosť a hygienu pri práci sa zaoberajú nasledovné dokumenty školy:

1.      Školský poriadok

2.      Pracovný poriadok

3.      Prevádzkový poriadok

4.      Dokumentácia BOZP a PO

 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní  bude zabezpečovať zazmluvnený bezpečnostný technik, vedenie školy a všetci vyučujúci v jednotlivých triedach. Naplnenie bezpečnosti sa bude organizovať formami:

-          poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zabezpečia triedny učitelia na triednických hodinách ako aj preukázateľné poučenie žiakov  pred každou hromadnou školskou akciou

-          pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru zabezpečí vedenie školy v pravidelných intervaloch

-          pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií sú na našom pracovisku samozrejmosťou

-          dvakrát ročne budú žiaci oboznámení s protipožiarnou prevenciou, požiarnymi signálmi na účelovom cvičení a didaktických hrách. Súčasne bude prevedený nácvik požiarneho  poplachu.

-          zabezpečením ochranných prostriedkov pre zamestnancov školy

-           

 

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

 

1.  Pedagogický princíp školy

 

 Všetci pedagogickí zamestnanci sa snažia, naplniť hlavné ciele výchovy a vzdelávania v súlade so školským zákonom, aby výstupy našich žiakov boli ak nie lepšie, tak aspoň porovnateľné so školami nášho charakteru v EÚ. Predpokladáme, že žiaci získané vedomosti na našej škole budú vedieť správne využiť  v bežnom každodennom živote. Náš absolvent bude sebavedomý, flexibilný, mladý človek, ktorý sa nestratí vo svete informácií, bude ovládať aspoň dva cudzie jazyky. Naše deti vedieme ku komunikatívnosti, tvorivosti, pružnosti, estetickému cíteniu, kladnému vzťahu k akejkoľvek práci. Náš absolvent je naučený vážiť si hodnoty okolo seba. Sme škola zážitková a veríme že to, čo deti prežijú a pocítia „ na vlastnej koži „ budú vedieť využiť a preniesť do svojich  budúcich škôl, pracovísk, rodín.  

            Vyučovacie hodiny skvalitňujeme modernými pomôckami k akým patrí aj interaktívna tabuľa, ktorú sme nainštalovali zatiaľ v jednej triede a po zaškolení pedagógov s prácou na nej,  zakúpime túto pomôcku aj do ďalších tried. Na hodinách slovenského jazyka a prírodovedy budeme využívať prvky tvorivej dramatiky a projektového vyučovania.

Sebavedomie žiakov  určite pomôžu korigovať aj  skupinové aktivity, individuálne a intervenčné sedenia na triednických hodinách, kde sa budeme snažiť u detí rozvíjať objektívne sebapoznanie a seba hodnotenie.

V priebehu  školských rokov sa zapojíme do medzinárodného projektu Sokrates., ktorého hlavnou náplňou je hosťovanie anglicky hovoriaceho lektora  za účelom získavania a rozvíjania komunikačných zručností v cudzom jazyku. Nadviazať družobný styk so školami s podobným zameraním. Žiaci  takto budú môcť využiť jazykové zručnosti a upevniť si ich v praxi.  Našimi hlavnými cieľmi bude:

à      Žiť v porozumení s ostatnými, efektívne komunikovať s ľuďmi, žiť v zdravom prostredí, chápať javy prírody a spoločnosti, spoznať iné kultúry, vnímať a tvoriť krásu, a ako sa uplatniť vo svete práce.

à     Škola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch s využitím inovatívnych metód a foriem práce.

à     Umožniť rozvoj kľúčových kompetencií: komunikatívnosť a kooperatívnosť, schopnosť riešiť problémy, tvorivosť, samostatnosť a výkonnosť, zodpovednosť, schopnosť odôvodňovať a hodnotiť, premýšľať a učiť sa.

à     Umožniť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov.

à     Umožniť kvalitnú  prípravu  žiakov  v cudzích  jazykoch  so  zreteľom  na  možnosti  školy,  so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých   žiakov

 

Vízia školy : Chceme byť školou, v ktorej pracujú a vzdelávajú sa rovnoprávne osobnosti.

 

Poslanie školy : Poskytneme žiakom nižšie sekundárne vzdelanie. Budeme klásť dôraz na rozvíjanie talentu v cudzích jazykoch, v príprave mladých šachistov. V spolupráci s rodičmi chceme vychovať zodpovedných ľudí s kľúčovými kompetenciami.

 

Hodnoty školy : demokracia, sloboda a zodpovednosť

- humanita

- uznanie individuálnych rozdielov osobností

- spolupráca

- učenie sa aktívnou činnosťou

- príprava na celoživotné učenie sa

 

Stratégia školy :

- prostredníctvom IKT chceme zaviesť novú kultúru učenia sa žiakov

- nebudeme tolerovať šikanu v žiadnej forme

- konflikty budeme riešiť hneď pri ich vzniku

- nebudeme tolerovať použitie alkoholu a drôg

- budeme dodržiavať práva žiakov, ľudské práva

- vytvoríme dobrú klímu v triede

- budeme dbať, aby každý žiak zažil v škole úspech

- budeme sa orientovať na celkové riadenie kvality /TQM/ 

 

2.  Zameranie školy a stupeň vzdelania

 

Výhody spojenia základnej školy s materskou školou sú veľmi citeľné v tom, že svojho absolventa vzdelávame, vychovávame - formujeme spolu s rodičmi dvanásť, pri odklade povinnej školskej dochádzky aj trinásť rokov.

Motto našej školy je veľavravné „ Škola – dielňa ľudskosti“, vystihuje prístup učiteľa a žiaka, žiaka a žiaka, žiaka a kohokoľvek. Vieme pochopiť dieťa, ktoré sa snaží a jeho výsledky nie sú adekvátne jeho snahe, pomáhame deťom z málo podnetného prostredia, deťom nadaným aj deťom, ktorým sa jednoducho nechce. Tým, že sme školou otvorenou  sa pôsobenie na žiaka ešte umocňuje, lebo deti majú prístup do školy a školského areálu aj v popoludňajších hodinách a učia sa aj bez priameho dozoru byť zodpovednými za svoje správanie, uvedomujú si hodnoty a vychovávajú sa navzájom. Niekedy je to aj bolestné, spôsobia aj škodu, ale týchto prípadov je stále menej. Otvorená škola je aj počas prázdnin. Podmienky pre otvorenú školu máme a deti si postupne vychovávame a pripravujeme ich správať sa aj bez prítomnosti autority v medziach normy.

Naša škola je zážitková. Učí deti všetko cez pocity, vnemy, skúsenosti. Aj zlý zážitok dieťa poučí. Zážitok sa dá prežiť rovnako na technickej výchove ako aj na hodine matematiky, slovenského jazyka či hudobnej výchovy. Na dobré aj na zlé sa nezabúda. Ľahšie sa učí ak môžem niečo vidieť, ochutnať, ovoňať, proste zažiť. Na hodinách sa deti hrajú, vymýšľajú, tvoria. Nič sa za to neplatí a funguje to lepšie ako memorovanie, vykonávanie niečoho, čo dieťa vôbec nebaví. Pri tomto spôsobe práce sa ukáže  tvorivosť, kreativita detí ich schopnosť predviesť jednu vec viacerými spôsobmi. Častokrát sa poučí aj vyučujúci od žiaka. Je to proste zážitok pre všetkých.

 

Konkretizácia hlavných cieľov výchovy a vzdelávania na našej škole:

 

à     výuka materinského jazyka s dôrazom na čitateľskú gramotnosť,  vyučovanie v blokoch s využívaním problémovej metódy, globálnej výchovy, tvorivej dramatiky, kde budú integrované  učebné obsahy jednotlivých predmetov do jedného zmysluplného a logického celku, v ktorom budú zahrnuté aj iné výchovné aspekty.

à     využívanie nových metód a foriem práce v edukačnom procese: komunikácia v kruhu, bádateľské aktivity, malé výskumy, pozorovania, didaktické hry, skupinová prácu, práca vo dvojiciach, techniky Freineta podporujúce proces  sebavyjadrenia detí : voľné písanie, voľné maľovanie, modelovanie, grafické znázornenie, dramatické stvárnenie, tvorivé diskusie, ktoré pomáhajú žiakom nadobúdať zručnosti týkajúce sa komunikácie, aplikovania poznatkov, spolupráce a sebavyjadrenia, pokusy a experimenty.

à     podpora medzipredmetových vzťahov pomocou IKT

à     zameranie + 1. aj 2. cudzieho jazyka  na získavanie komunikačných zručnosti

à     učiť žiakov správne identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a učiť sa ich správne riešiť

à     učiť žiakov kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť zdravie svoje ale aj ostatných vrátane zdravej životosprávy

à     rešpektovať všeľudské etické hodnoty

 

 

III. STUPEŇ VZDELANIA

 ISCED1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE I

 ISCED 2 NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIENIE


 

A.    Profil absolventa primárneho vzdelávania ISCED 1

 

Absolvent 1.stupňa ZŠ by mal   svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť  schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť   schopný hodnotiť   svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť    si metódy štúdia a   práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť   si vedomý svojich kvalít. 

            Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu primárneho vzdelávania, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelávania, pre celoživotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v životnom kontexte obsahu predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa vzdelávania.

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 

a)      sociálne komunikačné spôsobilosti

 

-          vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu stupňu vzdelávania,

-          dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,

-          uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne  adekvátne reagovať,

-          na základnej úrovni využíva technické prostriedky  medzi osobnej komunikáciu,

-           rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a  preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,

-          v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť  hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných situácií,

     

b)      spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

 

-          používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v   každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)

-          rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii  poznatkov, 

c)      spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie

 

-          žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

-          ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači,

-          dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,

-          uvedomuje  si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

-           rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov, 

 

d)      spôsobilosť  učiť sa učiť sa

 

-          získava schopnosť sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

-          na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,

-          vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach,

-           zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok,  akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti,

 

e)      spôsobilosť  riešiť problémy

 

-          vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí,

-          vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

-          pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie,  skúša viaceré možnosti riešenia problému,

-          overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom,

 

f)       osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

 

-          vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj,

-          uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,

-          uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

-          sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností,

-          aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie,

-          kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

-          uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,

-          účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel,

-           je zodpovedný a dodržiava dohody,

-          ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci,

-          podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých medziľudských vzťahov,

 

g)      spôsobilosť  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 

-          dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

 

-          dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni primárneho vzdelávania),

-          uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

-          cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a  ľudové tradície,

-          rešpektuje vkus iných ľudí a  primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor,

-          pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

-          pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

-          správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým  funkciám, je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

 

B.     Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2

 

-          dobre ovláda materinský jazyk a je schopný sám dbať o kultúru svojho písomného a ústneho prejavu.

-          vie pracovať samostatne, dokáže pracovať v tíme.

-          je schopný sebapoznania a sebahodnotenia

-          dokáže uzatvárať kompromisy, formulovať svoje myšlienky a názory. Vie sa presadiť a je tolerantný k názorom iných.

-          je empatický a tolerantný k prejavom iných kultúr

-          dokáže pracovať s informáciami – vyhľadávať, triediť a spracovávať. Samostatne tvoriť projekty a prezentovať ich.

-          vie zaobchádzať s rôznymi druhmi médií

-          dosiahol užívateľskú úroveň práce s počítačom a základnú digitálnu gramotnosť

-          ovláda základy dvoch cudzích jazykov a dokáže ich aktívne použiť

-          vie aplikovať nadobudnuté poznatky v praktickom živote

-          má záujem o riešenie ekologických problémov, aktívne pristupuje k ochrane životného prostredia

-          zaujíma sa o dejiny regiónu a jeho kultúrne dedičstvo

-          osvojil si základné kľúčové kompetencie

 

 

Profil absolventa je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene  ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.

Kľúčové spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho vzdelávania.

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú  nad predmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v  rámci školy.

Nadväzujúc na spôsobilosti  získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 

spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa

à     je schopný využívať (svoje) osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje  svoje   silné a slabé stránky,

à     dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných (pracovných a mimopracovných) životných situáciách,

à     dosiahol základnú úroveň  motivácie k celoživotnému  učeniu sa,

 

sociálno-komunikačné spôsobilosti

à     dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie,

à     ovláda slovnú zásobu v  primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť  hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty,

à     uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,

à     rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje  primeranú formu medzikultúrnej komunikácie,

 

spôsobilosť  riešiť problémy

à   má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností získaných v rámci základného vzdelania,  uplatňuje základné logické operácie, dokáže uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov,

à   je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných,

 

spôsobilosti občianske

à     chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo,

à     chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti,

à     je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti,

 

spôsobilosti sociálne a personálne

à     dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 

à     dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam vzájomnej ohľaduplnosti,

à     dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje správanie,

à     uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj (aktuálny) osobný rozvoj a osobné ciele

 

spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

à     dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné  vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia,

à     vie oceniť interkultúrne  dedičstvo a historické tradície,

à     pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

à     správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,

 

spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia   a základné schopnosti poznávať  v oblasti vedy a techniky

à     rozvíja   a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),

à     má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia  používať postup uplatňovaný vo vede na primeranej úrovni,

 

      digitálna spôsobilosť 

à rozvíja spôsobilosti  založené na základných zručnostiach v oblasti IKT,

à     používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,

à     vytvára jednoduché tabuľky a grafy,

à     využíva zručnosti pri kreslení  v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,

à     rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,

à     prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT v iných predmetoch,

 

      spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti 

à     navrhuje  nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch,   

      schopnosť plánovať a riadiť prácu .

 

Vzdelávacie (obsahové) oblasti a prierezové tematiky

Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika vyčlenená z obsahu celkového vzdelávania a z formulovania kľúčových kompetencií. Obsah školského vzdelávania tvorí kultúrne dedičstvo – poznanie, hodnoty, normy, vzorce správania, výkony a komunikáty,  ktoré sú  vlastné určitej sociálnej skupine.  Prostredníctvom svojej kultúry spoločenstvo odovzdáva svoje chápanie sveta aj  svoje skúsenosti  ďalším generáciám. Obsah vzdelávania sa utvára na základe kultúrnej tradície, ktorú spoločenstvo prebralo z minulosti a inovácie, ku ktorým dospelo. Obsahom vzdelávania sú aj najnovšie poznatky, ktoré nastoľuje súčasný vedeckotechnický, hospodársky, sociálny a kultúrny  rozvoj spoločnosti. Žiaci získajú informatickú kultúru, t.j. sú vychovávaní k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie sa dosiahne spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní aj iných predmetov, v rámci medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.

Vzdelávacie oblasti majú nadpredmetový charakter. V Štátnom vzdelávacom programe je obsah vzdelávacej oblasti rozčlenený do vybraných učebných predmetov. Škola si môže do týchto vzdelávacích oblastí doplniť ďalšie predmety. 

Obsah nižšieho sekundárneho vzdelávania je rozdelený do 8 vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z definovania obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií 

 

4.  Pedagogické stratégie

 

Pedagogické stratégie chápeme ako smerovanie všetkých pedagogických pracovníkov k napĺňaniu spoločných cieľov uvedených v zameraní školy.

Rozvíjanie kľúčových kompetencii žiakov vychádza z cieľov definovaných v štátnom vzdelávacom programe.

         Stratégie rozvoja kompetencií v oblasti komunikačno-informačných technológií

à   Vo vyučovaní podporujeme  výučbu  pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajoby výstupov, praktickú výučbu.

à   Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní.

à   V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, sebareflexiu.

à   Žiakom zadávame samostatné práce, ktoré vyžadujú aplikáciu teoretických poznatkov.

Stratégie rozvoja kompetencií riešiť problémy

à   Osobnostný a sociálny rozvoj realizujeme stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou  individuálnych schopností.

à   Školský špeciálny pedagóg poskytuje odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ich rodičom a zamestnancom školy.

à   Uplatňujeme individuálny prístup a snažíme sa vytvárať také situácie, v ktorých má žiak radosť z učenia.

à   V rámci hodín prírodovedy a biológie sa zapájame do projektu Fibonacci v spolupráci s prírodovedeckou katedrou Trnavskej univerzity. Budeme pokračovať v aktivitách zameraných na enviroprojekty..

à   Škola na začiatku roka vyhlási ročníkový projekt zameraný na environmentálnu a regionálnu výchovu na konci školského roka bude ročníková konferencia, kde budú ročníkové práce prezentované.

à   Dôležitým odporúčaním do ďalších šk. rokov je pre nás   potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

à   V oblasti  rozumovej  výchovy  je  naším  cieľom  rozvíjať  u  žiakov  tvorivé  myslenie, 

à   samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.

à   Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery.

à   Žiakom ponúkame úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie znalostí viacerých vyučovacích predmetov ako aj využitie praktických zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti – zhotovovanie demonštračných výukových pomôcok a pod.

à   Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.

Stratégie rozvoja sociálnych a personálnych kompetencií

à   Učíme žiakov publikovať a prezentovať svoje názory a myšlienky nie len pri tvorbe projektov a vlastných prezentácií vzdelávacích tém ale aj pri tvorbe v školskom časopise.

à   Vyžadujeme od žiakov uplatňovanie schopnosti komunikácie pri spoločenských akciách školy. Vlastná príprava rozhlasových relácií.

à   Organizujeme vystúpenia pre verejnosť.

à   Vyžadujeme od žiakov spolupodielanie sa na vytváraní triednych pravidiel.

à   Monitorujeme sociálne vzťahy v triede a učíme žiakov odmietať všetko, čo narušuje dobré vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi.

à   Netolerujeme sociálno-patologické prejavy správania – šikanovanie, drogy, kriminalita, prejavy rasizmu, xenofóbie a nacionalizmu.

à   Netolerujeme agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé prejavy správania sa žiakov voči zamestnancom školy.

à   V škole pracuje školský parlament, ktorý napomáha riešiť správanie žiakov, ako aj organizovať žiacke akcie školy.

à   Využívame pomoc odborníkov CPPaP, polície, výchovného poradcu.

à   Na konkrétnych príkladoch demonštrujeme pozitívne a negatívne prejavy správania.

 Stratégie k rozvoju pracovných kompetencií

à   Praktickými cvičeniami naučíme žiakov používať a zaobchádzať s technickými nástrojmi a prístrojmi.

à   Pestrou ponukou záujmových útvarov podnecujeme u žiakov záujmovú činnosť a zmysluplné trávenie voľného času.

à   Organizujeme tvorivé dielne, prostredníctvom ktorých zoznamujeme žiakov s rôznymi profesiami a tým ujasňujeme predstavu ich budúcej profesie.

à   Využívame besedy a diskusie na otvorenú komunikáciu o sociálnych témach, ktoré žiakov zaujímajú. Zapájaním sa do súťaží prezentujeme umeleckú tvorivosť našich žiakov.

 

2 Organizačne formy a metódy

 

Klasická organizačná forma: vyučovacia hodina

Iné organizačné formy: blokové vyučovanie, kurz, exkurzia, vychádzka

Na vyučovaní striedame rôzne formy práce žiakov: individuálne, hromadné, skupinové, praktické aktivity a cvičenia, terénne pozorovania, besedy, prednášky.

Metódy využívané na vyučovaní: situačné, inscenačné, výkladové, Brainstorming, problémové vyučovanie, heuristické, riadený rozhovor, diskusia, projektové vyučovanie, demonštrácia, výklad, vysvetľovanie, pozorovanie, prezentácia výsledkov, kooperácia.

Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť žiakov za učenie.

Orientujeme sa na pozitívne hodnotenie žiakov, pre zvýšenie vnútornej motivácie.

Snažíme sa rozvíjať  talent žiakov zapájaním sa do predmetových olympiád, športových, literárnych, speváckych a výtvarných súťaží.

u žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami sa snažíme podporovať ich individuálne schopnosti a v prípade potreby im zabezpečujeme odbornú starostlivosť.

 

Metódy:

à   pamäťové učenie – získanie určitého množstva vedomostí

à   skupinové vyučovanie – vzájomná pomoc

à   projektové vyučovanie – nutnosť spolupráce

à   seminárne práce - vyhľadávanie informácií a ich následné spracovanie

à   laboratórne práce – pokusy a experimenty

à   exkurzie – získanie a overenie vedomostí v praxi

à   predmetové súťaže – overenie si vedomostí

à   besedy – získavanie nových poznatkov

à   športové súťaže – morálno-vôľové vlastnosti

à   žiacky parlament – spolupráca a zodpovednosť za kolektív

à   školský časopis – spolupráca v tíme, prezentácia školy pre verejnosť

 

 

IV. vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Na našej škole vzdelávame žiakov so zdravotným znevýhodnením so ŠVVP a žiakov individuálne integrovaných v bežnej triede ZŠ.

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú možnosť stretávať sa a spolupracovať so špeciálnym pedagógom. Je im zabezpečený individuálny prístup zo strany vyučujúcich a rešpektovanie odporúčaní CPPP. U žiakov individuálne integrovaných poskytujeme vzdelávanie formou individuálnych vzdelávacích programov, ktoré sa 2x ročne vyhodnocujú na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. V prípade problémov so správaním škola zabezpečí spoluprácu s terapeutom ako aj iným odborným pracovníkom.

 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú podľa možnosti zabezpečeného kvalifikovaného asistenta učiteľa v spolupráci s Úradom práce Trnava. Škola zároveň úzko spolupracuje s rodičmi dieťaťa.

 

 Kategórie žiakov so ŠVVP vzdelávané na našej škole:

à                 žiak so zdravotným postihnutím - žiak s telesným postihnutím

à                 žiak so sluchovým postihnutím

à                 žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou

à                 žiak chorý a zdravotne oslabený

à                 žiak s vývinovými poruchami - žiak s vývinovou poruchou učenia

à                 žiak poruchou aktivity a pozornosti

LEGISLATÍVA

à                 Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími (ŠVVP)

a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ , Štátna školská inšpekcia,

Bratislava 2009

à                 Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED

1 –Primárne vzdelávanie, ŠPÚ, Bratislava, 2008

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED

2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie, ŠPÚ, Bratislava, 2008

à                 Pedagogicko-organizačné pokyny príslušného školského roka školský rok

à                 Školský zákon č. 245/ 2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

à                 Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

à                 Vyhláška MŠ SR č. 307/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním.

à                 Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

à                 Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva

a prevencie

à                 Metodický pokyn na hodnotenie žiakov základnej školy č.22/2011R z 1.mája 2011

s prílohou č. 4: Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného

v základnej škole

à                 Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy,

do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy,

à                 Pokyny na vyplnenie formulára Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP schváleného MŠ SR

pod číslom CD-2008-17271/37405-1:914 dňa 24. októbra 2008 s platnosťou od 1. januára

2009

personálne zabezpečenie vzdelávania žiakov so švvp

Žiaci s telesným postihnutím - školský špeciálny pedagóg, asistenti učiteľa, pedagogickí zamestnanci, vedúci pedagogickí zamestnanci, spolupráca s DIC a ŠPPP

Žiaci chorí a zdravotne oslabení - školský špeciálny pedagóg,  pedagogickí zamestnanci, vedúci pedagogickí zamestnanci

Žiaci s poruchami učenia a žiaci s poruchami aktivity a pozornosti - školský špeciálny pedagóg,  pedagogickí zamestnanci, spolupráca s CPPaP v Trnave

Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou - školský špeciálny pedagóg,  pedagogickí zamestnanci, spolupráca s logopédom a psychológom ŠPPP v Trnave

 

VZDELÁVACIE PROGRAMY

Žiaci s telesným postihnutím - Vzdelávací program pre žiakov s telesným postihnutím

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie, ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie  MŠ SR, ŠPÚ, Bratislava CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26.5.2009

Žiaci chorí a zdravotne oslabení - Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne

oslabených ISCED 1 – Primárne vzdelávanie, ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

MŠ SR, ŠPÚ, Bratislava CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26.5.2009

Žiaci s poruchami učenia -Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami

Učenia ISCED 1 – Primárne vzdelávanie, ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

MŠ SR, ŠPÚ, Bratislava CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26.5.2009

Rámcový obsah vzdelávania predmetu ROZVÍJANIE ŠPECIFICKÝCH FUNKCIÍ (RŠF)

pre 1. až 9. ročník základnej školy pre žiakov s vývinovými

poruchami učenia, MŠ SR, ŠPÚ, Bratislava CD-2008-18550/39582-1:914dňa 26.5.2009

Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti -

Vzdelávací program pre žiakov s poruchou aktivity a Pozornosti ISCED 1 – Primárne vzdelávanie, ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie MŠ SR, ŠPÚ, Bratislava CD-2008 18550/39582-1:914 dňa 26.5.2009,

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou ulica I. Krasku 29, Trnava 5,

Žiaci s narušenou komunikačnou – schopnosťou Vzdelávací program pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou  schopnosťou ISCED 1 – primárne vzdelávanie, ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie MŠ SR, ŠPÚ, Bratislava CD-2008-18550/39582-1:914

dňa 26.5.2009

OBLASTI SPOLUPRÁCE

AKTÍVNA SPOLUPRÁCA ŠKOLY S ODBORNÝMI ZARIADENIAMI

à   Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave

à   Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave a  odborní lekári ( pediatri, neurológovia, ortopédi, rehabilitační lekári)

à   Detské integračné centrum v Trnave

à    Oddelenie soc. vecí a rodiny v Trnave

SPOLUPRÁCA S RODIČMI A PORADENSKÉ SLUŽBY

à   pravidelné konzultácie s rodičmi, (aktívna spolupráca aj pri zabezpečovaní mimo vyučovacích aktivít)

à   poradenstvo triednym učiteľom a vyučujúcim jednotlivých vzdelávacích predmetov.

 

CHARAKTERISTIKA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠVVP

 

INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PROGRAM - IVP

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú evidovaní ako integrovaní, sú vzdelávaní na základe odborných vyšetrení a odporučení poradenských zariadení, žiadostí zákonných zástupcov, podľa individuálnych vzdelávacích programov (IVP). Tieto sú vypracované v súlade so školským vzdelávacím programom a vychádzajú zo špecifických vzdelávacích potrieb žiakov jednotlivých znevýhodnení. Upravujú obsah, formy a podmienky ich vzdelávania. Na vypracovaní IVP sa podieľajú: školský špeciálny pedagóg, vyučujúci príslušných predmetov, triedni učitelia, zástupcovia poradenských zariadení. IVP schvaľuje riaditeľka školy. Podľa neho sa s dieťaťom v priebehu školského roka pracuje a venuje sa mu i individuálna špeciálno-pedagogická starostlivosť.

Podmienkou prijatia žiaka do špeciálnej triedy alebo na školskú integráciu je špeciálnopedagogická diagnostika, v prípade potreby aj psychologická diagnostika vykonaná v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, odborná lekárska diagnostika (onkológ, neurológ, psychiater, internista a iné) a písomná žiadosť rodiča alebo zákonného zástupcu. O prijatí žiaka so ŠVVP rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Asistent učiteľa pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov so ŠVVP, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia.

 

1. ŠPECIFIKÁ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM

 

Charakteristika a vzdelávanie žiaka s telesným postihnutím

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s telesným postihnutím sa podľa školského zákona

(zákon č. 245/2008 Z.z.) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s telesným

postihnutím.

Tento vzdelávací program je súčasťou štátnych vzdelávacích programov pre jednotlivé

stupne vzdelávania.

Vymedzuje špeciálne potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť

o žiakov s telesným postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní.

Ciele výchovy a vzdelávania

Žiaci s telesným postihnutím plnia rovnaké ciele výchovy a vzdelávania ako žiaci bežných

základných škôl na primárnom stupni vzdelávania a na nižšom sekundárnom stupni vzdelávania.

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli

vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život

a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.

Profil absolventa

Profil absolventa primárneho vzdelávania zodpovedá profilu absolventa, ktorý je koncipovaný

prostredníctvom kompetencií (spôsobilostí) pre bežné základné školy.

Profil absolventa nižšieho sekundárneho vzdelávania zodpovedá profilu absolventa,

ktorý je koncipovaný prostredníctvom kompetencií (spôsobilostí) pre bežné základné

školy.

 

VZDELÁVACIE OBLASTI

Obsah vzdelávania žiakov s telesným postihnutím je rovnaký ako obsah vzdelávania žiakov

základných škôl, pričom sa rešpektujú osobitosti vyplývajúce z telesného postihnutia žiakov.

Vzdelávacie štandardy

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s telesným postihnutím sú rovnaké ako pre žiakov

v bežných základných školách

 Začlenený žiak v školskej integrácii sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu

príslušnej školy, v ktorej sa vzdeláva. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho

programu žiakov s telesným postihnutím

2. ŠPECIFIKÁ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV CHORÝCH A ZDRAVOTNE

OSLABENÝCH

Pri výchove a vzdelávaní žiakov chorých a zdravotne oslabených sa podľa § 94 ods. 2

písm.g) zákona č. 45/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov chorých a zdravotne oslabených a podľa § 94ods.1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z.. Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov chorých a zdravotne oslabených. Žiak chorý a zdravotne oslabený môže byť vzdelávaný v triede základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa § 94 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z).

Žiak chorý a zdravotne oslabený vzdelávaný v školskej integrácii postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len IVP. V prípade zlepšenia zdravotného stavu žiaka chorého a zdravotne oslabeného sa môže žiakovi vzdelávanému v špeciálnej triede alebo v školskej integrácii prehodnotiť forma vzdelávania v priebehu školskej dochádzky, t.j. žiak môže byť preradený do bežnej triedy alebo môže byť školská integrácia ukončená.

Ciele výchovy a vzdelávania

Žiaci chorí a zdravotne oslabení plnia rovnaké ciele vzdelávania ako žiaci základných

škôl na primárnom stupni vzdelávania a nižšom stupni sekundárneho vzdelávania.

Charakteristika, špecifiká výchovy a vzdelávania

Podľa tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú žiaci chorí a zdravotne oslabení, na

základe ich aktuálneho zdravotného stavu.

Termínom chorý sa označuje žiak v stave choroby, ktorá sa bežne definuje ako porucha

rovnováhy organizmu s prostredím. Vznikajú pritom rozličné anatomické a funkčné zmeny v

organizme. Zo špeciálnopedagogického hľadiska však nejde o chorého vôbec, ale o takého,

ktorý pre svoju chorobu vyžaduje špeciálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Kategória

chorých sa vnútorne diferencuje na viaceré skupiny, ktoré potom predstavujú špecifickú pedagogickú

problematiku. Existuje rozsiahly počet chorôb dýchacieho, pohybového, nervového,

srdcovocievneho, tráviaceho, vylučovacieho a pohlavného ústrojenstva, chorôb kožných,

krvných, žliaz s vnútornou sekréciou, atď. Mnohé choroby sa končia vyzdravením, niektoré

vak môžu zanechať následky v telesnej deformite, iné trvalo obmedzujú žiaka v istých oblastiach

jeho života alebo ohrozujú jeho život. Táto skutočnosť sa odráža aj v špecifickosti ich

výchovy a vzdelávania.

Termínom zdravotne oslabený sa označuje žiak v stave rekonvalescencie alebo so zníženou

odolnosťou voči chorobám, či tendenciou k recidivite choroby alebo žiak s ohrozením

zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, nevhodného životného režimu, nesprávnej

výživy.

Vzdelávacie oblasti

Vzdelávanie žiakov chorých a zdravotne oslabených má individuálny charakter . Prioritou

prístupu k chorému a zdravotne oslabenému žiakovi je dynamická interakcia medzi špeciálnym pedagógom a žiakom. Základom tejto interakcie sú individuálne formy pedagogickej práce učiteľa so žiakom, využívanie špeciálnych učebných a kompenzačných pomôcok a osobitný a jedinečný prístup k žiakovi. Využívané formy, metódy a prostriedky práce v triede sú podriadené zdravotnému stavu žiaka - pacienta. Okrem špecifík, povinne rešpektovaných v pedagogickej praxi v prostredí školy, je možné realizovať výchovno-vzdelávací proces zavedením blokového vyučovania, a to koncepčne uspôsobeného tak, aby boli vytvorené podmienky, zabezpečujúce alternatívnosť, samostatnosť, tvorivosť, rozvoj racionálneho myslenia v medziach intelektových možností, zdravotného stavu.h zariadeniach.

Vzdelávacie štandardy

Vzdelávacie štandardy pre žiakov chorých a zdravotne oslabených sú rovnaké ako pre

žiakov základnej školy.

Výkonový štandard, ktorý určuje minimálny obsah učiva osvojiteľný všetkými žiakmi je však

ovplyvnený zdravotným stavom, liečbou, vyučovacím variantom a momentálnymi schopnosťami chorého a zdravotne oslabeného žiaka (napr. s onkologickým, neurologickým, psychickým ochorením, cystickou fibrózou, s tuberkulózou, diabetici, reumatici).

Rámcové učebné plány sú učebné plány pre žiakov chorých a zdravotne oslabených (primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie) varianty: A, B, C, D. Variant učebného plánu je zvolený podľa odporúčaní odborného lekára.

 

 

3. ŠPECIFIKÁ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU

 

Základné pojmy

Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (ďalej NKS) charakterizuje výchovu a vzdelávanie a vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o nich. Tento vzdelávací program je súčasťou štátnych vzdelávacích programov pre jednotlivé stupne vzdelávania.

Pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s NKS platia všetky ustanovenia uvedené

v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom

programe pre žiakov s NKS.

Charakteristika a vzdelávanie žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Žiaci základných škôl a tried pre žiakov s NKS plnia rovnaké ciele vzdelávania ako

ostatní žiaci základných škôl na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania.

Podľa tohto vzdelávacieho programu sa vzdelávajú deti a žiaci, ktorí majú diagnostikovanú

narušenú komunikačnú schopnosť.

Narušená komunikačná schopnosť

Komunikačná schopnosť je schopnosť človeka vedome a podľa patričných noriem používať

jazyk ako systém znakov a symbolov v celej jeho komplexnosti a vo všetkých jeho

formách a to za účelom realizovania určitého komunikačného zámeru. Táto schopnosť zahŕňa

všetky jazykové roviny ( foneticko-fonologickú, lexikálno-sémantickú, pragmatickú.. ) pokiaľ ide o formy, komunikačná schopnosť zahŕňa všetky spôsoby komunikovania (napr. hovorený, grafický, neverbálny spôsob komunikácie).

O narušenej komunikačnej schopnosti hovoríme vtedy, ak niektorá rovina jazykových prejavov ( alebo niekoľko rovín súčasne ) človeka interferuje s jeho komunikačným zámerom.

Rozlišujeme viacero základných druhov NKS, ktoré sa potom v rámci Medzinárodnej klasifikácie chorôb členia na konkrétne diagnózy.

Ciele výchovy a vzdelávania

Pre výchovu a vzdelávania detí s NKS platia všetky ustanovenia uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo vzdelávacom programe

pre žiakov s NKS.

Profil absolventa

Osvojené kľúčové kompetencie absolventa základnej školy pre žiakov s NKS zodpovedajú

profilu absolventa primárneho stupňa školského vzdelávania a profilu absolventa nižšieho

sekundárneho stupňa školského vzdelávania.

Vzdelávacie oblasti

Obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl a tried pre žiakov s NKS je rovnaký

ako obsah školského vzdelávania žiakov základných škôl, pričom je obohatený

o rozvíjanie narušenej komunikačnej schopnosti týchto žiakov.

Vo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia je zaradený predmet individuálna logopedická

intervencia (ILI, ako špecifický predmet pre žiakov s NKS) .

Vzdelávacie štandardy

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s NKS sú rovnaké ako pre ostatných žiakov primárneho

alebo nižšieho stredného stupňa. Ak má žiak závažné narušenie komunikačnej schopnosti,

má vlastné štandardy stanovené v IVP.

Individuálne schopnosti jednotlivých žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony

sú limitované samotným narušením komunikačnej schopnosti. Preto nemôžu byť ustanovené

štandardy pre vyučovací predmet ILI.

Vzdelávacie štandardy slúžia pre učiteľov, aby vedeli, kam majú smerovať svoje pedagogické

pôsobenie.

 

4. ŠPECIFIKÁ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV S PORUCHAMI UČENIA

Základné pojmy

Žiak s vývinovou poruchou učenia (ďalej VPU) je žiak, ktorý má diagnostikovanú špecifickú poruchu učenia. Medzinárodná klasifikácia chorôb vymedzuje a rozlišuje tieto

špecifické poruchy učenia:

– špecifickú poruchu čítania ( dyslexia )

– špecifickú poruchu hláskovania ( dysortografia )

– špecifickú poruchu aritmetických schopností ( dyskalkúlia )

– zmiešanú poruchu školských zručností

– iné vývinové poruchy školských zručností ( dysgrafia )

– nešpecifikovanú vývinovú poruchu školských zručností ( neschopnosť učiť sa )

Charakteristika a vzdelávanie žiaka s vývinovou poruchou učenia

 Pri výchove a vzdelávaní žiakov s vývinovými poruchami učenia sa podľa školského

zákona ( zákon č. 245/2008 Z.z.) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre

žiakov s vývinovými poruchami učenia.

Pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s VPU platia všetky ustanovenia uvedené

v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami uvedenými vo

vzdelávacom programe pre žiakov s VPU.

Tento vzdelávací program je súčasťou štátnych vzdelávacích programov pre

jednotlivé stupne vzdelávania. Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú

odbornú starostlivosť o nich.

Ciele výchovy a vzdelávania

 Žiaci základných škôl a špeciálnych tried pre žiakov s VPU v základnej škole plnia rovnaké

ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základných škôl na primárnom a nižšom sekundárnom

stupni vzdelávania.

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov s VPU je pripraviť žiakov na vzdelávanie na akejkoľvek strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať zvolenú profesiu.

Profil absolventa

Osvojené kľúčové kompetencie absolventa základnej školy v prípade žiakov s VPU zodpovedajú profilu absolventa primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa školského vzdelávania.

Vzdelávacie oblasti

Vzdelávacie štandardy

Vzdelávacie štandardy pre žiakov s VPU sú rovnaké ako pre ostatných žiakov primárneho

a nižšieho sekundárneho stupňa v bežných školách.

Individuálne schopnosti žiakov nemožno zovšeobecňovať a dosiahnuté výkony sú limitované

samotným narušením komunikačnej schopnosti a VPU. Preto nemôžu byť ustanovené

štandardy pre predmety ILI a RŠF .

Začlenený žiak v školskej integrácií sa vzdeláva podľa rámcového učebného plánu príslušnej

školy, v ktorej sa vzdeláva. Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacieho programu

žiakov s VPU.

Špecifické predmety budú implantované do príslušných vzdelávacích oblastí (JAZYK

A KOMUNIKÁCIA ) a ich výuka bude realizovaná v rámci predmetu slovenský jazyk

(prípadne samostatného predmetu ) s odborným zamestnancom školy (špeciálnym pedagógom) alebo zamestnancom iného odborného pracoviska ( príslušnou poradňou).

 

5. ŠPECIFIKÁ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV S PORUCHAMI POZORNOSTI  A AKTIVITY

 

Základné pojmy

 Poruchu aktivity a pozornosti definujeme ako skupinu porúch správania, so začiatočnými

prejavmi pred siedmym rokom veku života dieťaťa. Je to kombinácia hyperaktivity, poruchy

pozornosti a neschopnosti sa primerane dlhší čas sústrediť na danú úlohu, pričom je toto

správanie typické pre všetky situácie a je relatívne trvalé. Pri nevhodnom, najmä dlhodobejšom výchovnom prístupe, sa môžu sekundárne vyvinúť až asociálne formy správania.

Ako pridružená porucha sa môžu vyskytnúť aj špecifické poruchy učenia.

Charakteristika a vzdelávanie žiaka s poruchou aktivity a pozornosti

Pri výchove a a vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti sa podľa školského

zákona ( zákon č. 245/2008 Z.z.) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov

s poruchou aktivity a pozornosti.

Pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s poruchou aktivity a pozornosti platia všetky

ustanovenia uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré sú doplnené špecifikami

uvedenými vo vzdelávacom programe pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti.

Tento vzdelávací program je súčasťou štátnych vzdelávacích programov pre jednotlivé

stupne vzdelávania. Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú

starostlivosť o nich.

Ciele výchovy a vzdelávania

 Vzdelávanie žiakov s poruchou aktivity a pozornosti v primárnom a nižšom sekundárnom

stupni podľa tohto vzdelávacieho programu pripravuje na vzdelávanie na akejkoľvek

strednej škole s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosť vykonávať zvolenú profesiu.

Špecifickým cieľom je reedukácia a korekcia prejavov v učení a v správaní, ktoré sú dôsledkom diagnostikovaného zdravotného znevýhodnenia ako aj tréning požadovaných vzorov, foriem správania a následne aj reedukácia vlastností vo vzťahu k učeniu.

Profil absolventa

Profil absolventa je definovaný v Štátnom vzdelávacom programe pre 1.stupeň základnej

školy ISCED 1 a v Štátnom vzdelávacom programe pre 2.stupeň základnej školy ISCED 2.

Vzdelávacie oblasti

Základom pre špecifický postup pri vzdelávaní žiakov s poruchou aktivity a pozornosti je

vytvorenie pozitívneho vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Vzdelávanie žiaka s poruchou

aktivity a pozornosti si vyžaduje koordinovaný tímový prístup učiteľa, psychológa, špeciálneho pedagóga, logopéda podľa potreby.

Špecifiká vzdelávania je potrebné uplatňovať v individuálnom rozsahu a podľa individuálnych potrieb žiakov vo všetkých formách vzdelávania nasledovne:

Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov s poruchou aktivity a pozornosti.

Žiak s poruchou aktivity a pozornosti (ak nemôže plniť požiadavky príslušných vzdelávacích

oblastí a štandardov), sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu.

Voliteľné hodiny je možné využiť aj na intenzívne vzdelávanie v určitej vzdelávacej oblasti

v rámci IVP.

V prípade individuálnej integrácie v bežnej triede základnej školy môže na vyučovacích

hodinách podľa potreby pracovať so žiakom s poruchou aktivity a pozornosti školský špeciálny pedagóg alebo liečebný pedagóg a to individuálne alebo v skupinkách podľa IVP

žiaka. Obsah, formy a postup svojej činnosti konzultuje s príslušným učiteľom.

V prípade potreby si školy, vo svojich školských vzdelávacích programoch môžu pre týchto

žiakov zvýšiť počet voliteľných hodín o 1 až 3 hodiny týždenne.

Pri vyučovaní týchto žiakov môže učiteľ stanoviť dĺžku a štruktúru vyučovacej hodiny flexibilne, zohľadňujúc psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom stanovenej diagnózy.

Vo vyučovaní týchto žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, u ktorých sa predpokladá, že

po ukončení vzdelávania v základnej škole budú pokračovať vo vzdelávaní v stredných

odborných školách , sa na 2. stupni základnej školy odporúča vo všetkých ročníkoch vyučovať predmety zo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

Žiakovi s poruchou aktivity a pozornosti nemožno znížiť známku pri hodnotení učebných

výsledkov alebo správania, pokiaľ sú nedostatočné učebné výsledky alebo nevhodné prejavy

správania dôsledkom stanovenej diagnózy. K hodnoteniu a klasifikácií správania takéhoto

žiaka zníženou známkou zo správania možno pristúpiť len po odbornom posúdení

a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením a to na základe takých

prejavov žiaka , ktoré sú závažným porušením školského poriadku, (neospravedlnené hodiny,

fyzické ublíženie iným osobám a pod. )

Pri hodnotení učebných výsledkov aj správania sa kladie dôraz na motivačnú zložku hodnotenia.

Vzdelávacie štandardy

Vzdelávacie štandardy sú totožné so vzdelávacími štandardami podľa Štátneho vzdelávacieho

programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED 2 .

 

 V. Začlenenie prierezových  tém

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov. V rámci učebných osnov sú implementované témy globálneho rozvojového vzdelávania a témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti, konkretizované v tematicko výchovno-vzdelávacích plánoch.

 

A. Dopravnú výchovu

Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle

týchto kritérií :

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými

právnymi predpismi,

- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti

pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,

- uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne

záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci

(spolujazdec) a pod.,

- spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,

- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,

Forma:  VV v téme „Podnety výtvarného umenia“, TV – presun do telocvične, NV v rámci témy Sloboda a rozhodnutí, Sloboda a človek,  EV – rešpektovanie iných a ohľaduplnosť

  

B.Mediálna výchova:

Bude zameraná na oboznamovanie žiakov so základnými kultúrnym oblasťami, ktoré sú súčasťou nášho denného života a ktorým  sa musíme naučiť porozumieť z hľadiska sociálnych zručností.

Cieľ: Rozvíjať u žiakov schopnosť rozumieť mediálnym javom, ktoré vyplývajú z reálneho života. Viesť ich k hľadaniu, objavovaniu a hodnoteniu okolitej skutočnosti prostredníctvom oblastí kultúry.

Forma: bloková výučba - integrácia predmetov výtvarná výchova ( v téme elektronické médiá), informatika ( vytvorenie ilustrácie pomocou IKT), hudobná výchova ( nahrávanie a spoznávanie zvukov)

Na hodinách SJL – tvorba dialógov, rozhovory, interview, dramatizované čítanie

 

C. Environmentálna výchova:

Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu. Jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod..

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.

 Túto  prierezovú tému sme začlenili do predmetov: prírodoveda, výtvarná výchova, náboženská výchova,  matematika prostredníctvom jednotlivých tém a projektov.

Forma: Raz za polrok sa zameriame v blokovej výučbe na environmentálnu výchovu – s teoretickou a praktickou časťou ( separácia odpadu – papier v triedach.

 

D.Osobnostný a sociálny rozvoj

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné, aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré, ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok).

Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj k rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac priestoru má v predmete náboženská výchova a literatúra.

Forma: Na dosiahnutie cieľov tejto prierezovej tematiky je nutné vymedziť priestor aj v náukových predmetoch, výtvarná výchova, hudobná výchova a telesná výchova, občianska výchova, etická výchova, náboženská výchova, na triednických hodinách. Témy sa budú  realizovať prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, diskusií, hier a iných interaktívnych metód aj na triednických hodinách.

 

E. Ochrana života a zdravia

Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.

Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.

 Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa realizuje prostredníctvom učebných predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania– didaktických hier. Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode.

Prierezovú tému napĺňa obsah :

- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,

- zdravotná príprava,

- pohyb a pobyt v prírode.

Forma: Uskutočníme dva krát ročne formou Účelového cvičenia v mesiaci september a jún.

 

F. Tvorba projektov a prezentačné zručnosti

Cieľ: Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

Forma: výstupy z blokovej výučby, z projektov na hodinách.

 

G. Multikultúrna výchova

Cieľom prierezovej témy je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Multikultúrnu výchovu sme začlenili do humanitných a spoločenskovedných predmetov.

Forma: Prvky multikultúrnej výchovy budeme rozvíjať aj v prírodovedných a humanitných predmetoch či pri výučbe materinského,  anglického jazyka a nemeckého jazyka.

 

 H .Regionálna výchova

Cieľom tejto prierezovej prierezovej témy je u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov vo vyučovacom procese.

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, pozornosť bude zameraná na flóru a faunu v okolí školy na jej prezentáciu na webe – objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska. l

 Forma: bloková výučba v rámci medzipredmetových vzťahov zameraná na tvorbu projektov.

 

G. Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť - vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti a venuje sa problematike tém: človek vo sfére peňazí, finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, zabezpečovanie peňazí pre uspokojenie životných potrieb, plánovanie a hospodárenie s peniazmi, úver a dlh, sporenie a investovanie, riadenie rizika a poistenie.

 

E.Globálne rozvojové vzdelávanie

Globálne rozvojové vzdelávanie - sa venuje problematike Miléniových cieľov OSN:

odstrániť extrémnu chudobu a hlad, dosiahnuť základné vzdelanie pre všetkých, presadzovať rovnosť mužov a žien, zlepšiť zdravie, bojovať s HIV a AIDS, zaistiť udržateľný stav životného prostredia

 

 VI. Vnútorný systém  kontroly  a  hodnotenia

 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3. Hodnotenie školy

 

1.       Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 

Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.

Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.

Hodnotiť známkou budeme všetky predmety .

Hodnotenie známkou:

Kontrolné a písomné práce z jednotlivých predmetov.

Testy

Kontrolné diktáty

Laboratórne práce

Ústne odpovede

Slohové práce

Kontrolné práce

Projekty a pozorovania  výstupy z výtvarnej výchovy .informatiky.

Výsledky zo súťaží hodnotiť pochvalou, diplomom.

V 1. a 2.  polroku sa jednotlivé predmety klasifikujú týmito stupňami:

à   výborný,

à   chválitebný,

à   dobrý,

à   dostatočný,

à   nedostatočný

 

Všetky  predmety v jednotlivých ročníkoch budú hodnotené známkou na základe metodických pokynov č.22/2011.
 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

à     veľmi dobré

à     uspokojivé,

à     menej uspokojivé,

à     neuspokojivé

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelania pre druhý 1.stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: Žiak získal Primárne vzdelanie.

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelanie pre 2. stupeň základnej školy žiak získa nižšie stredné vzdelanie. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.

 

2.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

Vnútorná školská kontrola pozostáva z 2 stupňov:

1.      stupeň vykonávajú zástupcovia riaditeľa svojich podriadených a vedúci MZ a PK

2.      stupeň vykonáva riaditeľ školy u všetkých zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:

Pozorovania (hospitácie)

Individuálnych rozhovorov

Dotazníkov

Didaktických testov

Rozborov predpísaných písomných prác

Spolupráce MZ a PK

Dodržiavania časového plánu plnenia úloh

Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod)

Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa

Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.

Vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“).

Hospitácie sú zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií, sebahodnotenie žiakov, individuálny prístup a využívanie nových vyučovacích metód a postupov.

 

Sledovanie a kontrola dokumentácie školy

1.      triedne knihy

2.      klasifikačné záznamy

3.      triedne výkazy

4.      záznamy nepovinných predmetov a povinne voliteľných predmetov

5.      záznamy záujmovej činnosti

6.      plnenie BOZP, PO, CO

7.      predpísané písomné práce

8.      inventárne záznamy

Kontrola práce triednych učiteľov

1.      kontrola práce s triednym kolektívom

2.      organizácia triednych RZ

3.      spolupráca s výchovným poradcom a špeciálnym pedag.

Kontrola práce výchovného poradcu

1.      Spolupráca s rodičmi a poradenskými zariadeniami

2.      Pravidelná prevencia problémových javov

3.      Dodržiavanie vlastného plánu

4.      Organizovanie profesijno orientačných podujatí pre žiakov 9. ročníka

Kontrola práce vedúcich MZ a PK a koordinátorov

Kontrola dozorov

Kontrola učební, laboratórií a odborných priestorov

Kontrola bezpečnosti a hygienických opatrení

 

Na úsekoch MŠ a ZŠ sa vedie portfólio kontrol, kde sú evidované všetky vykonané kontroly vrátane zistení. V prípade zistenia nedostatkov, aj s termínom odstránenia. Z jednotlivých hospitácií je urobený písomný záznam. Závery kontrol sa zovšeobecňujú na pracovných poradách pre ďalšie využitie v praxi.

V prípade zistených nedostatkov je každý zamestnanec povinný do termínu odstrániť nedostatok, v prípade porušenia sa postupuje od ústneho napomenutia, písomného upozornenia až  na možnosť rozviazania pracovného pomeru – výpovede.

 

Ciele kontroly vedenia školy:

à   získať prehľad o odbornej a metodickej pripravenosti pedag. pracovníkov

à   zabezpečiť plynulý chod vyučovania, dodržiavanie pracovnej disciplíny

à   získať prehľad o úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu

à   získať prehľad o objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov

à   sledovať odstránenie nedostatkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti z predchádzajúceho školského roka

 

3.  Hodnotenie školy

 

Cieľom hodnotenia je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené. A preto, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.

Dôraz je kladený na dve veci:

- konštatovanie úrovne stavu,

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

à   Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe,  ich reálnosť a stupeň dôležitosti.

à   Posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe.

à   Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení.

Pravidelne  sledujeme:

à          Podmienky na vzdelanie

à          Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi

à          Prostredie – klíma školy

à          Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania

à          Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

à           Výsledky vzdelávania

à          Riadenie školy

à          Úroveň výsledkov práce školy   

Kritériom pre nás je:

à          Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov

à          Kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

à   SWOT analýza školy

à   Dotazníky pre žiakov a rodičov

à   Dotazníky pre pedagog. pracovníkov

à   Dotazníky pre absolventov školy 

à   Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach

 

 

VII.Školský učebný plán    ISCED 1

Učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

 

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet

1.      roč

2.      roč

3.      roč

4.      roč

Poznámky

 

1.A

 

 

2.A,2.B

 

3.A

 

4.A

 

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra

8+1

6+1

6+1

6+2

 

Anglický jazyk

+1

+1

3

3

PC učebňa, triedy

Príroda a spoločnosť

Prírodoveda

+2

1+1

1+1

1+1

 

Vlastiveda

0

1+1

1+1

1+1

 

Človek a hodnoty

Etická / náboženská výchova

1

1

1

1

Jazyková učebňa

Matematika a práca s informáciami

Matematika

 

4

4

3+1

3+1

 

Informatická výchova

0

1

1

1

PC 2,PC2

Človek a svet práce

Pracovné vyučovanie

0

0

0

1

 

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

1

1

1

1

 

Výtvarná výchova

1+1

1+1

1+1

1

 

Zdravie a pohyb

Telesná výchova

2

2

2

2

ŠK Modranka

Spolu ŠkVP

 

22

23

25

26

 

Povinné +voliteľné hodiny

76 + 20

Spolu ŠkVP

96

 

 

Poznámky:

 • Slovenský jazyk posilnený o 1 hodinu v 1., 2. a 3. ročníku a 2 hodiny v 4. ročníku
 • Prírodoveda posilnená o 1 hodinu v 1., 2., a 3. ročníku a o 2 hodiny v 1. ročníku
 • Matematika posilnená o jednu hodinu v 3. a 4. ročníku
 • Výtvarná výchova posilnená o jednu hodinu v 1., 2. a 3. ročníku
 • Anglický jazyk – voliteľná hodina v 1. a 2. ročníku
 • Žiaci sa vyučujú v skupinách, pričom delenie skupín vychádza z organizačného zabezpečenia a finančných podmienok školy.
 • Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.
 • Na hodinách anglického jazyka v treťom a vo štvrtom ročníku si budú žiaci zdokonaľovať komunikačné zručnosti formou konverzácie pomocou jazykového lektora z projektu Socrates jeden krát do týždňa.
 • Vyučovanie TEV bude prebiehať v telocvični, ktorá sa nachádza mimo areálu školy: ŠA -TJ Modranka počas mesiacov október až apríl. V prípade priaznivého počasia v školskom areáli ( ihrisko), v herni v 2. budove.
 • Na hodine informatickej výchovy budú delení žiaci 3. ročníka na dve skupiny: prvá skupina sa bude vyučovať v 1. budove - PC učebňa 1, druhá skupina v PC učebni 2 v 2. budove.
 • Na etickej výchove vytvorená jedna skupina zo žiakov 1. až 4. ročníka.

 

VII.Školský učebný plán    ISCED 2

                               Učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

 

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmety - Počet hodín v ročníku

5. roč.

 

6.roč.

7.roč

8.roč

9.roč

Poznámky

Jazyk a komunikácia

Slovenský jazyk

5+1

4+1

4+1

5

5+1

 

Prvý cudzí jazyk

3

3

3+1

3+1

3+1

 Jazyková učebňa

Druhý cudzí jazyk

0

1

1+1

1

1+1

 

 

Matematika a práca s informáciami

Matematika

3+2

4+1

4+1

4+1

4+1

 

Informatika

1

1

+1

+1

0

 PC učebne

 

Človek a spoločnosť

Dejepis

1

2

1

1

1

 

Geografia

1+1

1

1

1

1

 

Občianska výchova

1

1

1

1

+1

 

 

Človek a príroda

Biológia

1+1

1+1

1

1+1

1+1

 

 

Chémia

0

1

1

1+1

1+1

 Špeciálna učebňa – laboratórne práce

 

Fyzika

0

1+1

1

2

1+1

 Špeciálna učebňa

Človek a hodnoty

Etická výchova / Náboženská výchova

1

1

1

1

+1

Učebňa s interakt. tabuľou

Umenie a kultúra

Výtvarná výchova

1+1

1+1

1

0

0

 Špeciálna učebňa

Hudobná výchova

1

1

1

0

0

 

Výchova umením

0

0

0

1+1

0

 

 

Človek a svet práce

Svet práce

0

0

1

0

0

areál školy, kuchynka

Technika

0

0

 

0

1

Trieda + špec.učebne

 

Zdravie a pohyb

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

2

ŠK Modranka

Spolu ŠkV

 

27

30

29

30

30

 

Povinné + voliteľné hodiny

115 + 31

 

Spolu ŠkV

 

146 hodín

 

Poznámka

Voliteľné hodiny sme využili na dotvorenie školského vzdelávacieho programu pre vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah vzdelávania štátneho vzdelávacieho programu.

 

 

Slovenský jazyk posilnený o 1 hodinu v 5.,6.,7. a 9. ročníku                                  4

Anglický jazyk posilnený o jednu hodinu v 7. - 9. ročníku                                        3

Nemecký jazyk posilnený o 1 hodinu v 7. ročníku                                                     2

Matematika posilnená o 2 hodiny v 5. ročníku a o 1 hodinu v 6.-9. ročníku              6

Informatika posilnená o 1 hodinu v 8. a 9. ročníku                                                     2

Biológia posilnená o 1hodinu v 5., 6., 8. a 9. ročníku                                                 4

Geografia posilnená o 1 hodinu v 5. ročníku                                                              1

Chémia posilnená o 1 hodinu v 8. a 9. ročníku                                                           2

Fyzika posilnená o 1 hodinu v 6. a 9. ročníku                                                            2

Výtvarná výchova posilnená o 1 hodinu v 5. a 6. ročníku                                          2

Výchova umením posilnená o 1 hodinu v 8. ročníku                                                  1

Občianska výchova posilnená o 1 hodinu v 9. ročníku                                               1

Etická/náboženská výchova posilnená o 1 hodinu v 9. ročníku                                  1    

                                                                                                                            31hodín

Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojim vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

 

Delenie žiakov na skupiny:

Žiaci budú delení na dve skupiny na anglickom jazyku, nemeckom jazyku a  informatike v 6. ročníku.

Na vyučovaní ANJ bude hosťovať asistent projektu Comenius – Sokrates z Turecka. Bude spolupracovať s vyučujúcimi ANJ v jednotlivých ročníkoch 1. a 2. stupňa.

 

Vyučovanie predmetov svet práce sa uskutoční v 8. ročníku v rozsahu 1 vyučovacia hodina a technika v 9. ročníku v rozsahu + 1. vyuč. hodina.

Spájanie tried

Na hodine telesnej výchovy sa žiaci v škol.roku 2011/2012 spájajú do skupín:

1.                  dievčatá 5.a 6.ročníka

2.                  dievčatá 7., 8.a 9.ročníka

3.                  chlapci a 5. ročníka

4.                  chlapci a 6. a 7.ročníka

5.                  chlapci a 8. a 9.ročníka

 

Prílohy:

VIII. Učebné osnovy – tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý predmet a vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy.

Obsahujú

1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania

2. Ciele predmetu

3. Výchovné a vzdelávacie stratégie

4. Stratégie vyučovania ( metódy a formy)

5. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov.

6. Obsah vzdelávania ( prehľad tematických celkov, obsahový a výkonový štandard)

7. Hodnotenie predmetu

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: 033/5543049
  MŠ: 033/5543249
  ŠJ: 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria