Novinky

ŠKD

Program

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD

Základná škola s Materskou školou Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava

 

 

N Á Z O V          P R O G R A M U

 

KTO SA HRÁ – TEN NEHNEVÁ

 

VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKD

Základná škola s Materskou školou Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava

 

Forma výchovy :               denná

Druh ŠZ :                            štátne

Výchovný jazyk :               slovenský

Predkladateľ :                   Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Ulica Ivana Krasku 29, Trnava

Názov školy :                     ZŠ s MŠ Ulica Ivana Krasku 29,  Trnava

Adresa školy :                   Ivana Krasku 29. Trnava, 917 05

IČO :                                   36 080 829

Riaditeľ školy :                   PaedDr. Adriána Jančichová

Autori ŠVP :                       vychovávateľky ŠKD

Kontakty :                           0915 / 763 047  ,  033 / 5543049

Zriaďovateľ :                       MÚ Trnava

Názov :                                 Mesto Trnava

Adresa :                              Hlavná 1 , Trnava

Dátum prerokovania VP ŠKD  Pedagogickou radou školy : 30.8.2012

Dátum prerokovania VP ŠKD  Radou školy: 27.9. 2012

Rok vydania : 2012

Miesto vydania : Trnava

Platnosť VP ŠKD od :       1.9.2012                                            .................................................

                                                                                                          Podpis riaditeľky školy

 

 

Obsah

1. Poslanie školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“)

 

2. Charakteristika ŠKD

 

3. Spolupráca ŠKD s rodičmi a inými subjektmi

 

4. Kompetencie žiaka ŠKD

 

5. Tematické oblasti výchovy ŠKD

 

6. Výchovné štandardy ŠKD

 

7. Výchovné osnovy ŠKD

 

8. Materiálno –technické a priestorové podmienky

 

9. BOZP

 

10. Riadenie a organizácia

 

11. Úhrada ŠKD

 

12. VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKD

 

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov

 

14. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

15. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

16. REŽIM DŇA

17. Ranný ŠKD

18. ROČNÝ PLÁN

 

1. Poslanie školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“)

 

ŠKD  je jedna z foriem starostlivosti o žiaka v mimovyučovacom čase. Vychováva žiaka mimo rodiny, mimo vyučovania pod vedením skúsených vychovávateliek. Výchova nadväzuje na výchovno – vzdelávací proces v škole. Uskutočňuje sa vo viacerých činnostiach, mnohými formami za účelom správneho fyzického a psychického vývinu žiaka. Dôležitosť sa kladie na vekové osobitosti žiakov, na ich vlastný záujem o druh činnosti, na podmienky  a vybavenie zariadenia, na ročné obdobie, na kontinuitu s vyučovacím procesom, aby sa docielila jednota učebného procesu s výchovou mimo vyučovania.

 

2. Charakteristika ŠKD

ŠKD má 3 oddelenia, ktoré vedú kvalifikované vychovávateľky  s dlhoročnou praxou. V každom oddelení je maximálna naplnenosť 30 žiakov. Oddelenia sú zmiešané.

ŠKD navštevujú iba žiaci I. stupňa našej školy. 

 

3. Spolupráca ŠKD s rodičmi a inými subjektmi

Vychovávateľky si pri preberaní detí od učiteľov vymenia najaktuálnejšie informácie o žiakoch. Spolupracujú s rodičmi denne pri najmladších žiakoch – prvákoch. Často sú s rodičmi alebo zákonnými zástupcami v písomnom alebo v telefonickom kontakte. Zúčastňujú sa rodičovských združení, spolupracujú i s poslankyňou. Pre rodičov detí pripravujú kultúrny program, výzdobu na rôzne spoločenské akcie, folklórne vystúpenia pre starších obyvateľov obce, kultúrne vystúpenia k sviatkom, výročiam a významným udalostiam školy.

 

4. Kompetencie žiaka ŠKD

   Kompetencie detí ŠKDnadväzujú na kompetencie žiakov príslušnej základnej školy.

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú  a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD.

  Kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD.

  Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúcej jeho individuálnym  osobnostným možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD.

 

Kompetencie k učeniu

-          poznáva zmysel a cieľ učenia, kriticky zhodnocuje svoje výsledky

-          rieši nové, neznáme úlohy a situácie

-          vie dokončiť začatú prácu

-          zúčastňuje sa vedomostných súťaží

-          prejavuje záujem o nové informácie

-          vyberie si a využije efektívne spôsoby učenia

-          vie sa učiť spontánne, ale i vedome

-          všíma si súvislosti medzi javmi

-          vie samostatne pozorovať a experimentovať

-          získava vedomosti z rôznych prameňov a zdrojov

-          získané vedomosti vie dáva do súvislostí a vie ich uplatniť v praktických situáciách

 

Komunikačné kompetencie

-          zrozumiteľne vyjadruje a obhajuje  svoj názor v ústnom i písomnom prejave, rozumie neverbálnej komunikácii

-          vie komunikovať bez hanby s vrstovníkmi i dospelými

-          vypočuje si opačný názor, zlepšuje komunikačnú úroveň s vychovávateľkou a spolužiakmi

-          prijíma spätnú väzbu

-          vie sa účinne zapojiť do diskusie

-          vie verbálne riešiť konflikty

-          dokáže súvisle verbálne vyjadriť svoje kladné pocity vo vzťahu k sebe i k okoliu

-          vie využívať gestá a iné prostriedky komunikácie

-          vie komunikovať kultivovane

-          využíva informačné a komunikačné prostriedky

 

Sociálne kompetencie

-          efektívne spolupracuje v skupine

-          rešpektuje potreby ostatných detí a včas odhaľuje prejavy šikanovania

-          uvedomuje si potreby žiakov a osôb so zdravotným znevýhodnením ( ale i nadaných žiakov )

-          poskytne pomoc alebo pomoc privolá

-          pomenuje svoje potreby, city a pocity

-          zvládne jednoduché stresové situácie

-          dokáže riešiť jednoduché konflikty

-          pozná práva svojej osobnosti

-          učí sa plánovať, organizovať, riadiť a hodnotiť

-          dokáže odhadnúť riziká svojich nápadov

-          pristupuje k svojim úlohám zodpovedne

-          dokáže sa samostatnej rozhodovať

-          vie prejaviť citlivosť a ohľaduplnosť

-          dokáže rozpoznať vhodné a nevhodné správanie

-          podieľa sa vytváraní vhodnej tímovej atmosféry

-          dokáže sa v skupine vrstovníkov presadiť i podriadiť, alebo prijať kompromis

-          rešpektuje prijaté pravidlá

-          je tolerantné k odlišnostiam iných ľudí

-          riadi svoje správanie tak, aby dosiahlo pocit sebauspokojenia a sebaúcty

-          neuznáva diskrimináciu, rasizmus a iné prejavy intolerancie

 

Pracovné kompetencie

-          ovláda a rozvíja jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život

-          učí sa rozvíjať podnikateľské myslenie

-          chápe princípy podnikania

-          dokáže získať a využiť základné informácie o vzdelávacích príležitostiach

-          prijíma nové informácie a poznatky

-          váži si prácu iných

-          plánuje, vykonáva a kriticky hodnotí svoje činnosti

-          prejavuje samostatnosť a vytrvalosť v činnostiach

-          prekonáva prekážky húževnatosťou

-          vie dokončiť začatú prácu

-          vie byť flexibilné a schopné prijať inovatívne zmeny

-          chráni svoje zdravie, zdravie ostatných a životné prostredie

-          plní si svoje povinností

 

Občianske kompetencie

-          uvedomuje si vzájomnú demokraciu, mravné hodnoty a prosociálne cítenie

-          vie vnímať nespravodlivosť, agresivitu, šikanovanie a dokáže sa im brániť

-          uvedomuje si nebezpečenstvo drogových a iných závislostí

-          uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie

-          prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám

-          vie rešpektovať a posilňovať sociálne a kultúrne prostredie

-          váži si tradície a kultúrne dedičstvo

-          prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam

-          podieľa sa na rozvoji kvalitného životného prostredia

-          je otvorený  a prispôsobivý dianiu v oddelení

 

Kultúrne kompetencie

-          ovláda základy kultúrneho správania

-          pozná pravidlá spoločenskej etikety

-          ovláda základy kultúrneho stolovania

-          prijíma kultúrne podnety

-          dokáže pomenovať druhy umenia, ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky

-          uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote

-          ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku

-          rešpektuje iné kultúry, zvyky a tradície

-          má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr

-          pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu

-          rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie, kultivuje estetické prostredie

-          je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v škole, obci

-          kultivuje svoj talent

 

Kompetencie k využívaniu voľného času

-          účelne, zmysluplne a aktívne trávi svoj voľný čas

-          dokáže si vybrať záujmové činnosti podľa svojich dispozícií a schopností

-          dokáže rozvíjať svoje záujmy v organizovaných a individuálnych činnostiach

-          vie odmietnuť nevhodné ponuky pre trávenie voľného času

 

 

5. Tematické oblasti výchovy ŠKD

     Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

-          vzdelávacia

-          spoločensko-vedná 

-          pracovno-technická

-          prírodovedná ( environmentálna, výchova k manželstvu a rodičovstvu )

-          esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)

-          telovýchovná, športová, zdravotná, protidrogová, dopravná

 

     Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje tak, že sa obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikuje integrovane vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo umožní komplexnejší  rozvoj osobností detí .

     Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa/žiaka sa rozvíjajú prostredníctvom realizácie nižšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie sa bude dosahovať realizovaním nižších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a aktivitách.

 

     Konkrétne špecializované ciele sa uvádzajú v  pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok :

 

Vzdelávacia oblasť

 

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          rozvíjať autonómnosť v príprave  na vyučovanie

-          rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

-          získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

-          získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 

 

 Spoločensko-vedná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          spolurozhodovať o živote v skupine

-          rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

-          prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

-          prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

-          pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

-          posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

-          kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

-          vyjadrovať svoj názor

-          vedieť vypočuť opačný názor

-          využívať všetky dostupné formy komunikácie

-          rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

-          vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty

-          poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

Pracovno-technická oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          BOZP – pri všetkých činnostiach viesť deti k bezpečnosti a hygiene

-          vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

-          rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

-          získavať základy zručností potrebných pre praktický život

-          rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

-          vedieť  spolupracovať so skupinou

-          získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

-          šetriť materiál

-          viesť deti k poriadku a čistote pri práci

 

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť

 

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

-          rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

-          poskytnúť žiakom prvotné informácie o vývine ľudského jedinca

-          schopnosť rozoznávať sexuálne úchylky ( pedofília )

-          pochopiť význam úplnej rodiny

 

Esteticko-výchovná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí, zachovávanie regionálnych tradícií

-          rozvíjať základy vzťahu k umeniu

-          rozvíjať talent a špecifické schopnosti

-          rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností, vedieť vyjadriť pocity z hudby

-          prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia

-          prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave zovňajška

-          podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v škole, obci

-          objavovať krásu v bežnom živote ( móda, architektúra, výtvarné umenie, v prírode )

-          poznávanie techník a materiálov, zladiť pohyb s hudbou

 

Telovýchovná, športová, zdravotná, dopravná a protidrogová oblasť

 Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

-          kultivovať základné hygienické návyky

-          rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

-          pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

-          schopnosť rozpoznať nebezpečný použitý zdravotnícky materiál

-          pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

-          pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

-          poznať základné princípy zdravého životného štýlu

-          pochopiť význam značenia a pravidiel cestnej premávky

-          poznať správnu výbavu bicykla

-          pripraviť na samostatnú účasť v cestnej premávke

 

Výchovný plán ŠKD

 

     Je vypracovaný pre všetky oddelenia na školský rok.

     Vo výchovnom pláne je stanovený zoznam tematických oblastí výchovy s vymedzením najmenšieho počtu výchovno-vzdelávacích činností/aktivít pre príslušné oddelenie (v jednom oddelení ŠKD môžu byť deti aj z viacerých ročníkov, maximálne však 25 žiakov) a najmenší počet hodín záujmovej činnosti v oddelení ŠKD pre príslušný ročník výchovného programu na jeden školský rok.

     Uvedený najmenší počet predstavuje jednu výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, aby sa vystriedali všetky tematické oblasti výchovy počas obdobia dvoch týždňov.

     Vychovávatelia realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami.

     Vychovávatelia projektujú činnosti tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí. To znamená, že počet hodín záujmovej činnosti a počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít môže byť vyšší, ako je minimálny počet stanovený vo výchovnom pláne.

 

 

 

Tematické oblasti výchovy:

 

 

Názov tematických oblastí výchovy:

 

Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých  oddeleniach ŠKD:

 

I. odd.

 

II. odd.

 

Vzdelávacia oblasť

 

165

 

165

 

Spoločensko-vedná oblasť

 

33

 

33

 

Pracovno-technická oblasť

 

33

 

33

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť

 

33

 

33

 

Esteticko-výchovná oblasť

 

33

 

33

 

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

 

33

 

33

 

 

6. Výchovné štandardy ŠKD

 

     Nadväzujú na vzdelávacie štandardy v škole. Určuje sa v nich súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú deti získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na:

-          obsahové štandardy, ktoré určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať.

-          výkonové štandardy, ktoré určujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov. Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť dieťa na konci pobytu v školskom klube detí primerane svojim možnostiam a dĺžke jeho pobytu v ŠKD (dieťa nemusí chodiť do ŠKD celé obdobie),

 

 

 

Vzdelávacia oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Gramatické a matematické cvičenie

Samostatne  písať úlohy

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu, vlastná tvorba

Poznávať efektívne spôsoby učenia sa

Prispievať vlastnou tvorbou do detských časopisov

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, sebavzdelávanie

Byť otvorený získavať nové poznatky a informácie

Účasť na vedomostných súťažiach

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

Uplatňovať poznatky v bežnom živote

 

  Spoločensko-vedná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení i medzi oddeleniami, dodržiavanie vnútorného poriadku ŠKD

Spolurozhodovať o živote v skupine

Spolužitie vekovo rozdielnych detí

Spolupráca oddelení

Emócie, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Ovládať stupne sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Život so zdravotným postihnutím, predsudky, vzťah k handicapovaným a integrovaným deťom

Prejavovať ohľaduplnosť, ústretovosť, individuálnu pomoc k osobám so zdravotným postihnutím

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia

Rozlíšiť  dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd

Rešpektovanie národnostných menšín

Zamedzovať a eliminovať šikanovanie

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže

Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR 

Upevňovať vlastenecké cítenie

Školský majetok

Šetrne zaobchádzať so zvereným majetkom

Konflikt, správanie, ktoré podporuje vznik konfliktu, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché  konflikty v oddelení/záujmovom útvare

Eliminácia konfliktov ( žiak – učiteľ, učiteľ – rodič)

Asertivita, asertívne správanie

Obhajovať svoje názory, vhodne ich prezentovať

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ

Vypočuť si opačný názor, rešpektovať ho

Nezasahovať do rozhovoru iných

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, úplná rodina

Tolerancia k ostatným ľuďom

 

Prejavovať  úctu k rodičom, starším, učiteľom, súrodencom, ostatným pracovníkom školy

Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej  rodine

Vulgarizmy, slang, gestá, spolužitie bez násilia

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa, zodpovednosť za svoje činy

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore

Využívať všetky dostupné formy komunikáci

 

Pracovno-technická oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Spolurozhodovať o živote v skupine

Pracovať v skupine

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni, v skriniach, v herni

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky

Dodržiavanie denného režimu

Dodržiavať stanovené pravidlá

Poznávanie rôznych profesií

Vážiť si každé povolanie

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, zotrvanie v práci

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Vedieť   spolupracovať so skupinou

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti spolupráca, jednoduché projekty

Rozvíjať základy manuálnych a technických  zručností a zručností v tvorbe jednoduchých projektov, rozvoj jemnej motoriky

Varenie, pečenie, studené jedlo

Získavať základy zručností potrebných  pre praktický život

 

  Prírodovedno – environmentálna oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode

Poznať základné princípy ochrany životného prostredia

Podieľať sa na ochrane

Význam energií, vody

Šetrenie energiami

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD

Úcta ku všetkému živému

Zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Ľudský vývin : detstvo, dospelosť, staroba

Pochopiť etapy života

Nástrahy života

Rozpoznávať sexuálne úchylky ( pedofília )

Orientácia v čase

Rozlišovať minulosť, prítomnosť, budúcnosť

 

Esteticko-výchovná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, galéria, názvy ulíc, história a dnešok

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

Ľudové tradície, zvyky, povesti,

Šíriť a propagovať miestne ľudové tradície

Hudba, výtvarné umenie, tanec, literárna tvorba

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Rozvíjať svoj  talent a špecifické schopnosti

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia

Byť otvorený k tvorivej činnosti

Úprava oddelenia, úprava zovňajšku, úprava vonkajšieho prostredia

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave

Sviatky a významné dni

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí

Život okolo nás

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom život

 

Telovýchovná, športová, zdravotná, dopravná a protidrogová oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Ovládať základné  hygienické návyky

Udržiavať zdravé telo ( zdravý duch )

Prechádzka, bicyklovanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne loptové hry

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Civilizačné choroby a drogy

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia,  alkoholu a iných drog

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia

Bezpečnosť na ceste, dopravné prostriedky

Uvedomiť si význam dopravného značenia a pravidiel cestnej premávky

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída

Vyjadriť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

Stravovacie návyky, pitný režim, striedanie práce s odpočinkom, obliekanie podľa ročných období 

Uvedomovať si základné princípy zdravého životného štýlu

Prvá pomoc

Vedieť poskytnúť minimálnu prvú pomoc

Záujmová činnosť, športová súťaž

Rozvíjať svoj športový talent a schopnosti, dodržiavať pravidlá

 

 

7. Výchovné osnovy ŠKD

 

     Výchovné osnovy sú súčasťou výchovného programu. Sú vypracované najmenej v rozsahu ustanovenom výchovným štandardom ŠKD.

     Sú vypracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Obsahujú výchovno-vzdelávací cieľ, obsah výchovno-vzdelávacej činnosti a vymedzujú počet výchovno-vzdelávacích činností pre jednotlivé oddelenia na obdobie školského roka. Počet výchovno-vzdelávacích činností nesmie byť nižší, ako je stanovený vo výchovnom pláne. Vhodným doplnením výchovných osnov je uvedenie metód a foriem práce, čo vychovávateľom uľahčí prípravu na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Počet VVČ pre jednotlivé oddelenia si ŠKD stanoví podľa výchovného plánu.

 

 

Výchovné osnovy v jednotlivých tematických oblastiach výchovy v ŠKD

 

Vzdelávacia oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

II. oddelenie Počet VVČ

Rozvíjať autonómnosť v  príprave na vyučovanie

Domáce úlohy

Individuálny prístup

Tréning

Motivácia

Vysvetlenie

Zábavné didaktické hry

      120

   

120

Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu, vlastná tvorba

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Motivačné hodnotenie

Modelové situácie

Prezentácia

        26

      26

Získavať nové poznatky a informácie

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumením, práca s encyklopédiou a slovníkom, sebavzdelávanie

Individuálny prístup

Aktivizácia

Brainstor-ming

Riešenie nových úloh

Prezentácia

        10

      10

Rozvíjať získané poznatky

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

Individuálny prístup

        15

      15

 

 

Spoločensko-vedná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

II. oddelenie Počet VVČ

Obhajovať si svoj názor

Asertivita, asertívne správanie, jednoduché techniky

 

Vysvetlenie

Povzbudenie

Hranie rolí

Hry na presadzovanie

Aktivačné hry

        1

           1

Vypočuť si opačný názor

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ

Vysvetlenie

Tréning

Aktivačné hry

Hranie rolí

Dramatizácia

         2

2

Spolurozhodovať o živote v skupine

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, vnútorného poriadku ŠKD, moje povinnosti

Individuálny prístup

Motivácia

Aktivizácia

Kooperačné hry

Hry na dôveru

Hranie rolí

        1

1

Šetrné zaobchádzanie

Školský majetok

Rozhovor

         1

1

Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Emócie,  prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti,

trpezlivosť,

upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Dramatizácia

Hranie rolí

Hry na úprimnosť

Hry na vciťovanie

 

         3

3

Prejavovať úctu k rodičom, starším

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia

Individuálny prístup

Film

Rozprávka

Hranie rolí

Hry na vciťovanie

         7

7

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k deťom s handicapom, integrovaným deťom

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Rozprávka

Hry na vciťovane

Hranie rolí

         2

2

Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie,  diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Brainstor-ming

Hry na riešenie konfliktov

Hry na dôveru

Hry na sebapresadzovanie

         4

4

Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Výtvarná práca

Tvorivá dielňa

Film

Rozprávka

         5

5

Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Hranie rolí

Dramatizácia

Kurz

         5

5

Využívať všetky dostupné formy komunikácie

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore

Individuálny prístup

Braisntor-ming

Tréning

Vlastná práca

Prezentácia

Riešenie úloh

         2

2

Rozlíšiť kultúrne  a nekultúrne prejavy v správaní sa

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia

spolužitie bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Aktivačné hry

Hranie rolí

         1

1

Vedieť samostatne  a kriticky riešiť jednoduché konflikty

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Hry na riešenie konfliktov

Hranie rolí

Dramatizácia

         1

1

Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky,

problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Individuálny prístup

Hranie rolí

Dramatizácia

Sociálne hry

Výtvarná práca

Film

Rozprávka

         2

2

 

Pracovno-technická oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

II. oddelenie Počet VVČ

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky

 

Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, v herni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Tréning

Hodnotenie

4

4

Vedieť si samostatne  vytýčiť jednoduché osobné ciele

Sebahodnote-nie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Rozhovor

Hranie rolí

Sociálne hry

Hry na

sebapresadzovanie

Vychádzka

Exkurzia

2

2

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Individuálny prístup

Rozhovor

Tréning

Vysvetlenie

Hodnotenie

Hry na dôveru

Vlastná práca

Projekt

5

5

Vedieť spolupracovať so skupinou

Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Individuálny prístup

Motivácia

Kooperačné hry

Spoločné podujatia

Besiedka

Súťaž

2

2

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti,

spolupráca

jednoduché projekty

Individuálny

prístup

Povzbudenie

Vysvetlenie

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

Záujmový krúžok

Vlastná práca

Výstava prác

Besiedka

        17

         17

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti

Individuálny prístup

Tréning

Povzbudenie

Aktivačné hry

Vlastná práca

Výstava

Besiedka

1

1

Kultivovať prostredie ŠKD

Návrh oddychového kútika v herni

Vysvetlenie

Povzbudenie

Tvorivá dielňa

5

5

 

 

Prírodovedno - environmentálna oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

II. oddelenie Počet VVČ

Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Ekologické hry

       14

       14

Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti k ochrane životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Prezentácia

         8

         8

Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

 

Podstata zdravia, zodpovednosť za svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Beseda so zdravotníkom

Súťaž

         4

         4

Poznať základné princípy zdravého životného štýlu

 

 

 

Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období 

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Film

Rozprávka

Súťaž

         3

         3

Pochopiť význam vývoja ľudského jedinca

Etapy života : detstvo, dospelosť, staroba

Film

1

         1

Rozpoznávať sexuálne úchylky ( pedofília )

Nástrahy života

Rozhovor

1

         1

Rozlišovať minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Orientácia v čase

Hranie rolí

3

         3

 

 

Esteticko-výchovná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

II. oddelenie Počet VVČ

Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

 

 

Šíriť a propagovať miestne tradície

Návšteva kina, galérie, múzea, kultúrnych pamiatok v obci  a v regióne, ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, televízia, história a dnešok

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Ukážka

Film

Rozprávka

Výtvarná práca

Dramatizácia

Výstava prác

Súťaž

Vychádzka

       12

       12

Rozvíjať základy vzťahu  k umeniu

Hudba, výtvarné umenie, tanec, literárna tvorba, záujmová činnosť, nácvik programu

Motivácia

Ukážka

Povzbudenie

Návšteva kultúrneho podujatia

       23

       23

Rozvíjať talent a špecifické schopnosti

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstor-ming

Výstava prác

Súťaž

       16

       16

Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Brainstor-ming

Prezentácia

Výstava prác

       18

       18

Prejavovať pozitívny vzťah   k jednoduchej estetickej úprave prostredia

Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku, úprava vonkajšieho prostredia

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Brainstor-ming

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

         3

3

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Veľká noc, Deň matiek, Úcta k starším, Vianoce,

Sviatky a významné dni

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Dramatizácia

Besiedka

         9

         9

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, rozprávka, vlastná skúsenosť, život okolo nás

Individuálny prístup

Povzbudenie

Pozorovanie

Ilustrácia zážitku

       12

       12

 

 

Telovýchovná, športová, zdravotná, dopravná a protidrogová oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

I. oddelenie Počet VVČ

II. oddelenie Počet VVČ

Rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Prechádzka, bicyklovanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne športové hry

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Tréning

9

9

Pochopiť škodlivosť fajčenia,  alkoholu a iných drog

Čo je fajčenie, alkohol  a zdravie, civilizačné choroby

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Film

Beseda s odborníkom

Výtvarné stvárnenie zážitku

Súťaž

5

5

Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny a hry

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

 

       15

        15

Rozvíjať športový talent a schopnosti

Záujmová činnosť,

futbal

basketbal,

stolný tenis, tenis, vybíjaná

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie Aktivizácia Súťaž

       16

        16

Ovládať základné hygienické návyky

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Motivácia

Rozprávky o zdraví

3

3

Pochopiť význam dopravného značenia a pravidiel cestnej premávky

Bezpečnosť na ceste, dopravné prostriedky, výbava bicykla

Film

Literatúra

Vychádzka

       13

        13

Ovládať prvky a zásady zdravej výživy

Zdravá výživa

 

Film

Ochutnávka

Beseda

5

5

Vedieť poskytnúť minimálnu prvú pomoc

Prvá pomoc

Beseda so zdravotníkom

Motivácia

7

7

 

 

8. Materiálno –technické a priestorové podmienky

 

Výchova v ŠKD sa uskutočňuje v troch triedach 1. stpňa hneď po skončení vyučovania. Triedy sú vybavené novým nábytkom, kobercom, žalúziami. Je možnosť využívať i herňu, v ktorej sa uvažuje zriadiť čitateľský kútik. Žiaci majú možnosť využívať i počítačovú triedu s možnosťou pripojenia na internet. Pravidelne sa využíva audiovizuálna technika. V triedach je nové osvetlenie ako aj elektrické zásuvky spĺňajúce prísne bezpečnostné normy. K užívaniu slúžia nové hygienické zariadenia aj so sprchou. Lepšie vetranie by bolo s novými plastovými oknami. Oddelenia nie sú vybavené novou tabuľou a dverami.

 

9. BOZP

Školský klub detí berie zodpovednosť za bezpečnosť prihlásených detí, za dodržiavanie hygienických zásad a ochranu ich fyzického a duševného zdravia v čase ich pobytu v klube.

Podmienky pre bezpečné pôsobenie:

 

-            Priestory ŠKD sú na prízemí I. a II. budovy v triedach I. a II. ročníka ZŠ v blízkosti hygienických zariadení a školskej jedálne.

-         Takmer všetky deti sú stravníkmi školskej jedálne, ktorá pripravuje obedy vrátane nápojov. Vychovávateľky dbajú na bezpečnosť detí počas obeda. Všímajú si čistotu  a suchosť podlahy, aby neprišlo k pošmyknutiu. Upozorňujú deti, aby po jedálni nebehali. Učia ich bezpečne zaobchádzať príborom.

-          Pred pobytom detí na školskom dvore vychovávateľky tento skontrolujú z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred úrazmi. Upozornia školníka a riaditeľku školy na prípadné nedostatky.

-          Miestnosti ŠKD sú svetlé, vetrateľné, s tečúcou vodou. Deti v triede nemanipulujú s elektrickými spotrebičmi. V elektrických zásuvkách sú chrániče. Nemanipulujú   ani so žalúziami. Vychovávateľky dbajú na to, aby pri umývadle bolo stále sucho. Malé opravy ihneď hlásia školníkovi.

-                S pravidlami BOZP sú deti oboznámené zväčša v prvý vyučovací deň a priebežne pred rôznymi činnosťami počas celého školského roka.

-                Pre deti je vypracovaný Vnútorný poriadok ŠKD, ktorý je na viditeľnom mieste v priestoroch ŠKD.

-                Dôraz kladieme na pitný režim najmä v teplých mesiacoch.

-                Počas celého školského roka dbáme na psychohygienu.

-                V prípade úrazu je žiakom poskytnutá prvá pomoc. Vo vážnejších prípadoch je privolaná lekárska pomoc a kontaktovaný rodič. Neodkladne sa urobí záznam o úraze.

-                Žiaci sú vopred upozornení na zákaz strkania si drobných predmetov do otvorov na svojom tele.

-                Zakazuje sa žiakom nosiť nebezpečné predmety do ŠKD.

-                Počas pobytu v ŠKD musí mať dieťa prezuvky.

-                Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, prípadne teplotu upovedomí o tom rodičov.

-                Žiaci nesmú počas pobytu v ŠKD skákať po laviciach, vyliezať na skrine, behať po triede, hrať sa v triede s loptou.

-                Žiaci sa presúvajú do iných miestností krokom, nie behom ani šmykom.

-                Školský klub svojou činnosťou a prostredím chráni zverené deti pred násilím, šikanovaním a inými patologickými javmi.

 

 

10. Riadenie a organizácia

Vychovávateľky sú poverené vedením Kabinetu ŠKD a Učiteľskej knižnice. ŠKD riadi riaditeľ školy. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky (Zápisného lístka) podanej zákonnými zástupcami. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci, ktorých rodičia sú zamestnaní.

Výchovno - vzdelávaciu činnosť riadi vychovávateľ.

Riaditeľ určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí. V oddelení môže byť zapísaných najviac 25.

Na činnosť sa využíva aj herňa, cvičná kuchynka, počítačová trieda a príslušné ihriská a športoviská v objekte školy. Pri činnostiach mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľ najviac 25 detí.

Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.

Z miesta konania výletu, vychádzky môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.

Odhlásenie z ŠKD musí zákonný zástupca urobiť písomne.

Žiaci opúšťajú ŠKD v čase určenom jeho zákonným zástupcom. Ak si zákonný zástupca želá, aby jeho dieťa opustilo ŠKD skôr ako je uvedené na osobnom spise, požiada o to písomne vychovávateľa.

 

 

11. Úhrada ŠKD

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je  14  Eur od 01.09.2011.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka (zväčša šekom) vždy do 15.dňa v mesiaci za nasledujúci kalendárny mesiac. Prvé dva mesiace (september, október) by mali uhradiť súčasne.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí príspevok za pobyt žiaka v ŠKD ani po využití všetkých primerane dostupných spôsobov na zabezpečenie úhrad, rozhodne vedenie školy o vyradení žiaka z klubu.

 

 

12. VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKD

   1. O prijímaní do ŠKD rozhoduje riaditeľka alebo poverená vychovávateľka.

  2. Do ŠKD prichádzajú žiaci hneď po vyučovaní.

  3. Opúšťať miestnosť bez povolenia vychovávateľky nie je dovolené.

  4. Povolenie na skorší odchod žiaka / než je na zápisnom lístku  / z ŠKD musí byť na lístku      podpísanom rodičmi.

  5. V prípade neprítomnosti odhlásia rodičia žiaka zo stravovania.

  6. Na obed odchádzajú žiaci spoločne pod vedením vychovávateľky.

  7. Pri obede dodržiava žiak pravidlá spoločenského správania.

  8. Každý žiak ŠKD je povinný dodržiavať pravidlá školského poriadku.

  9. Dochádzka prihlásených žiakov do ŠKD je povinná.

10. Všetci prihlásení žiaci do ŠKD sú povinní dodržiavať režim dňa.

11. Za hračky, pomôcky a inventár školy zodpovedá kolektív žiakov v ŠKD.

12. Žiaci môžu prechádzať z jedného oddelenia do druhého podľa záujmu o činnosť, ktorá sa   v jednotlivých oddeleniach prevádza.

13. Žiaci budú uvoľnení z ŠKD na jednotlivé krúžky organizované školou.

14. Nosenie drahých predmetov do ŠKD je zakázané.

15. Svoje osobné veci musia mať žiaci označené.

16. Prevádzka ŠKD je v čase od 6:30 – 7:30, od 11.30 – 16.30 hod.

 

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov

 

Cieľom hodnotenia žiakov v ŠKD je zhodnotenie správania, stupňa spôsobilosti vykonávať rôzne úkony a činnosti, snaha pri dosahovaní cieľov, dodržiavanie  dohodnutých pravidiel, vzájomné správanie sa a tolerancia, zdravá rivalita.

 

Počas roka priebežne dochádza k hodnoteniu žiakov za aktivitu, snahu, dravosť, odvahu prezentovať svoje danosti, za pomoc spolužiakom, za reprezentáciu klubu v súťažiach. Súčasťou  slabšieho hodnotenia  je vždy povzbudenie do ďalšej práce, upozorňovanie na nedostatky, povzbudenie pri hľadaní rezerv a úspešnejších riešení.

Pri hodnotení treba brať do úvahy fyzické i psychické danosti žiaka, vek, zdravotný stav, snahu, odvahu, zanietenosť popasovať sa s úlohou.

 

Hodnotenie nesmie rozdeľovať žiakov na dobrých a zlých, úspešných a neúspešných, šikovných a lajdákov.

Hodnotenie má posúvať žiaka dopredu byť lepším, úspešnejším, bystrejším a smelším.

Výborných žiakov treba hodnotiť tak, aby neboli namyslení, samoľúbi, panovační a povýšeneckí.

I pri hodnotení žiaka musí vychovávateľ využiť svoje majstrovstvo.

 

 

14. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

Hodnotenie a kontrola zamestnancov školského zariadenia je potrebná pre kvalitný chod a organizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu. Ide o :

Hodnotenie a kontrolu zo strany vedenia školy.

Vzájomné hodnotenie medzi vychovávateľmi.

Vzájomné hodnotenie medzi učiteľmi a vychovávateľmi. Tieto hodnotenia si však vyžadujú predchádzajúce vzájomné hospitácie.

Možno hodnotiť pedagogických zamestnancov za vedenie krúžkov, mimoškolské aktivity, účasť na súťažiach s deťmi, publikačnú činnosť, prípravu a tvorbu pomôcok, zveľadenie pracovných priestorov

 

Ciele kontroly a hodnotenia :

 

-          Oceniť prácu pedagogického pracovníka

-          Povzbudiť ho do ďalších aktivít

-          Poukazovať na nedostatky, trvať na ich odstránení

-          Byť sebakritický a kritický k práci druhých

-          Vážiť si svoju prácu, ale i prácu druhých

 

 

15. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Na kvalitu a úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu má okrem hodnotenia a kontroly vplyv i kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Ciele vzdelávania :

- Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále vzdelávanie, sebavzdelávanie, zdokonaľovanie sa vo svojej profesii.

/ Každý zamestnanec má mať možnosť ďalšieho vzdelávania za rovnakých podmienok /.

- Uvádzať začínajúcich vychovávateľov  do pedagogickej praxe.

- Sprostredkúvať odborné a metodické informácie prostredníctvom informačného systému.

- Podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.

- Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe.

- Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými informačnými zariadeniami a audiovizuálnou technikou.

- Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických pracovníkov spôsobilých komunikovať, riešiť konflikty, orientovať sa v medziľudských vzťahoch.

 

16. REŽIM DŇA

6.30 – 7.00                 Príchody detí

6.45 – 7.00                 Hygienické návyky, samoobslužné činnosti, raňajky

6.45 – 7.20                 Stolové hry

7.20 – 7.30                 Poriadok v herni

7.30  – 7.45                Presun žiakov do tried

11.30                          Príchod do triedy

11.30 – 12.15             Oddychová a rekreačná činnosť

12.15 – 12.30             Hygiena

12.30 – 13.00             Obed

13.00 – 13.30             Rekreačná činnosť

13.30 – 14.30             Záujmová činnosť / I. časť /

14.30 – 14.40             Hygiena

14.40 – 15.30             Príprava na vyučovanie

15.30 – 15.40             Olovrant

15.40 – 16.00             Záujmová činnosť / II. časť /

16.00 – 16.30          Spontánne hry detí

16.30                        Odchod domov

Deti ŠKD spoločne obedujú s vychovávateľkami v ŠJ . Prihlasovanie odhlasovanie z obedov zabezpečujú rodičia u vedúcej ŠJ.

17. Ranná ŠKD

1. Prevádzka ranného klubu je od 6,30 hod. do 7,30 hod.              

2. Nástup vychovávateliek ŠKD je o 6,15 hod.

3. Prácu vykonáva jedna vychovávateľka podľa týždenného rozpisu.

4. Vychovávateľka dohliada na uloženie osobných vecí dieťaťa.

5. Program rannej činnosti je nasledovný:

         a) 6,30 hod. - 7,00 hod.       schádzanie detí, písomný záznam    

                                                        prichádzajúcich detí

         b) 6,45 hod. – 7,00 hod.      hygienické návyky, raňajky,

                                                        samoobslužné činnosti

c) 6,45 hod. – 7,20 hod.      stolové hry, hry v miestnosti, konštruktívne hry

e) 7,20 hod. – 7,30 hod.      poriadok v herni, hygienické návyky, odchod detí na vyučovanie

6. Vychovávateľka zabezpečí prechod detí na vyučovanie.

7. Na rannej činnosti je vychovávateľka povinná sa zdržiavať spoločne s deťmi, len v priestoroch herne ŠK a v triede.

18. ROČNÝ PLÁN

September

 

Spoločensko – vedná oblasť :

 1. BOZP, vnútorný poriadok školy, práva a povinnosti žiaka

Cieľ: V živote platia určité pravidlá

 1. Kultúra stolovania

Cieľ: Jedlo je rituál

 1. Slovenské štátne symboly ( 1. september – Deň ústavy )

Cieľ: Slovensko je moja vlasť

 1. Školský majetok ( hračky, nábytok,

Cieľ: Neničím školský majetok

 

Pracovno – technická oblasť :

 1. Poriadok a čistota pri práci

Cieľ: Udržujem pracovné prostredie

 1. Obal na učebnicu

Cieľ: Udržujem v čistote knihy

 1. Záložka do učebnice

Cieľ: Kto veľa číta – veľa vie

 1. Práca s textilom – hygienické vrecko

Cieľ: Čistota pol života

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť :

 1. Vychádzka – okolie školy ( oboznámenie sa )

Cieľ: Som hrdý na svoju školu

 1. Čistenie okolia školy

Cieľ: Práca šľachtí človeka

 1. Vychádzka – zber jesennej úrody ( pozorovanie )

Cieľ: Vážim si prácu iných

 

Estetická – hudobná oblasť :

 1. Zopakovanie piesní

Cieľ: Opakovanie je matkou múdrosti

 1. Nácvik hymny ŠKD

Cieľ: Každý hrdý občan by mal poznať svoje št. symboly

 1. Pieseň – Jeseň

Cieľ: Každé ročné obdobie má svoje čaro

 1. Počúvanie piesne : P. Nagy deťom

Cieľ: Spoznávam autorov piesní pre deti

 

Estetická – výtvarná oblasť :

 1. Najkrajší prázdninový zážitok- voľná technika

Cieľ: Rád sa pochválim s peknými zážitkami

 1. Cesta do školy – maľba

Cieľ: Všímam si svoje okolie

 1. Ovocie a zelenina – zber úrody

Cieľ: Význam vitamínov pre zdravie človeka

 1. Trnavský jarmok – remeslá

Cieľ: Voľakedy to bolo inak

 

Estetická – literárno - dramatická oblasť :

 1. Báseň : Po prázdninách

Cieľ: Význam oddychu pre zdravie človeka

 1. Čítanie detskej literatúry

Cieľ: Význam literatúry v dnešnom pretechnizovanom svete

 1. Počúvanie CD – rozprávky

Cieľ: Preniesť dobro z rozprávok do všedných dní

 

Telovýchovno - športová oblasť :

 1. Voľné hry detí – organizačné pokyny – bezpečnosť pri hrách a súťažiach

Cieľ: Význam pohybu pre zdravie

 1. Poradové cvičenia

Cieľ: Orientácia v teréne

 1. Skok do diaľky z miesta a z rozbehu

Cieľ: Rozvoj telovýchovných aktivít

 1. Loptové hry

Cieľ: Význam kolektívnych hier

 

Telovýchovno – zdravotná oblasť :

 1. Hygiena rúk, vetranie

Cieľ: Bojujeme proti chorobám

 1. 24. 9. – Biela pastelka ( ochrana zraku pri činnostiach )

Cieľ: Najdôležitejší zmysel

 1. 28. 9. – Svetový deň srdca

Cieľ: Chránim si najdôležitejší orgán

 

Telovýchovno – dopravná oblasť :

 1. Bezpečnosť cestou do školy ( diafilm )

Cieľ: Zdravie je to najcennejšie

 

Október

 

Spoločensko – vedná oblasť :

1.  1. 10. – Medzinárodný deň starších      ( beseda )

Cieľ: Úcta k starším

 1. Verbálna komunikácia – prosba, poďakovanie, ospravedlnenie, pozdrav

Cieľ: Slušné správanie vždy a všade

 1. Správne obliekanie na jeseň

Cieľ: Obliekanie prispôsobujem počasiu

 1. Úcta k zosnulým

Cieľ: Žijem iba jeden život

 

Pracovno – technická oblasť :

 1. Jesenná výzdoba  ( herňa, trieda )

Cieľ: Rád si skrášľujem svoje prostredie

 1. Ovocie a zelenina – modelovanie

Cieľ: Význam vitamínov  pre zdravie

 1. Skladanie papiera ( origami )

Cieľ: Čo dokážu moje ruky

 1. Postavičky z gaštanov

Cieľ: Vlastnoručne vyrobený výrobok

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť :

 1. Poznávanie ovocia a zeleniny zmyslami

Cieľ: Rovnomerné zastúpenie vitamínov v strave

 1. Vychádzka – zber prírodnín ( šípky, gaštany )

Cieľ: Čo mi ponúka príroda

 1. Presádzanie črepníkových rastlín

Cieľ: Význam rastlín pre človeka

 1. Strom – listová koláž

Cieľ: Výzdoba vlastného kútika

 

Estetická – hudobná oblasť :

 1. Lieta vietor po lese – pieseň

Cieľ: Čaro jesennej prírody

 1. Hríbik – pieseň

Cieľ: Opatrnosť pri zbere húb

 1. Letia, letia babie letá – pieseň

Cieľ: Jesenné piesne v jesennej prírode

 1. Hudobno – pohybové hry

Cieľ: Využívam jesenné počasie na hry v prírode

 

Estetická – výtvarná oblasť :

 1. Listy – zapúšťanie farieb

Cieľ: Oboznamujem sa s novou technikou

 1. Šarkan - práca s papierom

Cieľ: Súťaž v púšťaní šarkanov

 1. Tekvice

Cieľ: Konzumácia tekvicových jadierok = výborný zrak

 1. Prezeranie ilustrácií v detskej literatúre

Cieľ: Poznám najznámejších ilustrátorov

 

Estetická – literárna oblasť :

 1. Báseň : Jeseň

Cieľ: Kladný vzťah k poézii

 1. Detský čin roka – čítanie príbehov

Cieľ: Bol by som i ja taký odvážny ?

 

Telovýchovno - športová oblasť :

 1. Hudobno – pohybové hry ( My sme sestry, Tancujeme Labadu ... )

Cieľ: Radosť z pohybu

 1. Dribling na mieste a v pohybe

Cieľ: Obratnosť s loptou

 1. Hádzanárske prihrávky

Cieľ: Pochopenie pravidiel v hádzanej

 1. Cvičenia na fit lopte

Cieľ: Oboznamovanie sa s rôznym telocvičným náčiním

 1. Slovenskí športovci vo svete

Cieľ: Význam slovenskej reprezentácie

 

Telovýchovno – zdravotná oblasť :

 1. Športovanie – význam pre zdravie človeka

Cieľ: Boj proti obezite a iným civilizačným chorobám

 1. Svetový deň duševného zdravia – 10. 10.

Cieľ: Zdravá duša = zdravé telo

 1. Význam otužovania

Cieľ: Umývam sa studenou vodou

 

Telovýchovno – dopravná oblasť :

 1. Vychádzka – návestné dopravné značky ( tabule )

Cieľ: Moja bezpečnosť na ceste

 

 

November

 

Spoločensko – vedná oblasť :

 1. Výchova k manželstvu a rodičovstvu : Úloha rodiny

Cieľ: Kto je moja rodina - anketa

 1. 17. 11. – Deň boja za slobodu a demokraciu

Cieľ: Význam pojmu Nežná revolúcia

 1. Príslovia, povery, porekadlá ( Martin, Katarína )

Cieľ: Ich šírenie ústnym podaním

 1. Kultivované správanie v spoločenských zariadeniach

Cieľ: Nemusím sa za seba hanbiť

 

Pracovno – technická oblasť :

 1. Strašidlá : Halloween

Cieľ: Nebojím sa nadprirodzených bytostí

 1. Pomoc rodičom pri domácich prácach

Cieľ: Úcta k rodičom

 1. Dopravné značky – tvorba

Cieľ: Bližšie zoznamovanie sa so značkami

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť :

 1. Prírodné živly : oheň, voda, vzduch, zem

Cieľ: Ich význam , ale i hrozba pre človeka

 1. Význam stromov ( aj ich plodov )

Cieľ: Zasaď strom – pomôžeš prírode

 1. Návšteva pomníkov a pamätných miest – boj proti poverám

Cieľ: Bez minulosti by nebola prítomnosť

 

Estetická – hudobná oblasť :

 1. Mikulášske piesne

Cieľ: Zachovávanie tradícií

 1. Vianočné piesne – nácvik programu

Cieľ: Urobiť radosť iným

 1. Koledy ( počúvanie, nácvik )

Cieľ: Ich význam a oboznamovanie sa s nimi

 1. Hry na operu a ozvenu

Cieľ: So spevom je život krajší

 

Estetická – výtvarná oblasť :

 1. Vianoce – práce do súťaže

Cieľ: Pravidelná účasť vo výtvarných súťažiach

 1. Fantastický dopravný prostriedok

Cieľ: Rozvoj tvorivosti a fantázie

 1. Vianočný pozdrav

Cieľ: Potešiť iných

 

Estetická – literárna oblasť :

 1. List Ježiškovi

Cieľ: Môj vytúžený darček

 1. Básne s tematikou Vianoc

Cieľ: Na Vianoce sme citlivejší , milší a bližší jeden k druhému

 1. Kvíz – Hádaj rozprávku

Cieľ: Čítanie rozprávok nie je prežitok

 

Telovýchovno – športová oblasť :

 1. Strelnica – Hod na cieľ

Cieľ: Rozvoj presnosti

 1. Cvičenia na trampolíne

Cieľ: Rozvoj odvážnosti a zdatnosti

 1. Cvičenia vo dvojiciach

Cieľ: Beriem ohľad na spolu cvičiteľa

 1. Abeceda jogy

Cieľ: Význam jogy pre zdravie

 

Telovýchovno – zdravotná oblasť :

 1. Týždeň boja proti drogám

Cieľ: Nikdy nevezmi drogu !

 1. Význam očkovania pre zdravie človeka

Cieľ: Ochrana zdravia

 

 

Telovýchovno – dopravná oblasť :

 1. November – mesiac bezpečnosti na cestách

Cieľ: Som opatrný vždy a všade !

 

 

December

 

Spoločensko – vedná oblasť :

 1. 3. 12. – Medzinárodný deň hendikepovaných

Cieľ: Spolužitie s nimi

 1. 10. 12. – Deň ľudských práv

Cieľ: Poznať svoje práva

 1. Slávnostné stolovanie, Vianočná diskotéka

Cieľ: Slávnostná rozlúčka so starým rokom

 

Pracovno – technická oblasť :

 1. Vianočné ozdoby, Vianočná výzdoba

Cieľ: Skrášliť si svoj príbytok

 1. Zhotovovanie darčekov ( balenie darčekov )

Cieľ: Urobiť radosť iným

 1. Pečenie a zdobenie medovníkov

Cieľ: Nadobúdam zručnosť v kuchyni

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť :

 1. Zmeny v prírode – vychádzka

Cieľ: Pozorujeme zmeny

 1. Vychádzka : Pozorovanie vianočnej výzdoby

Cieľ: Vychádzka dedinou

 

Estetická – hudobná oblasť :

 1. Príprava programu – precvičovanie

Cieľ: Potešiť starých a osamelých

 1. Vianočné piesne : Tichá noc

Cieľ: Poznať najznámejšiu pieseň Vianoc

 

Estetická – výtvarná oblasť :

 1. Vianočné želania

Cieľ: Vlastnoručne vyrobené pozdravy

 1. Zimné športy

Cieľ: Význam športovania za každého počasia

 

Estetická – literárna oblasť :

 1. Vianoce v našom regióne – zvyky a tradície

Cieľ: Zachovávanie ľudových tradícií

 1. Vlastná tvorba – Vianoce

Cieľ: Poézia alebo próza s vianočnou tematikou

 1. Videofilm s vianočnou tematikou

Cieľ: Ako slávia Vianoce v iných krajinách

 

Telovýchovno - športová oblasť :

 1. Zimné hry v prírode – guľovanie

Cieľ: Opatrnosť pri zimných hrách

 1. Prekonávanie prekážok v zimnom teréne

Cieľ: Rozvoj vytrvalosti a obratnosti

 1. Joga – cvičenia

Cieľ: Harmónia tela a duše

 

Telovýchovno – zdravotná oblasť :

 1. Obliekanie sa v zime

Cieľ: Ochrana pred omrzlinami

 1. Význam vitamínov

Cieľ: Dôkladne si umývam ovocie a zeleninu

 

Telovýchovno – dopravná oblasť :

 1. Cesta nie je klzisko ( bezpečnosť )

Cieľ: Nebezpečenstvo úrazu

 

Január

 

Spoločensko – vedná oblasť :

 1. Novoročné želania

Cieľ: Predsavzatia sa dávajú preto, aby sa splnili

 1. Príbuzenské vzťahy : Popoluška

Cieľ: Kto ešte mi je príbuzný

 1. 1. 1. – Deň vzniku SR

Cieľ: Nie vždy sme boli samostatný štát

 1. Vysvedčenie – zrkadlo žiackej práce

Cieľ: Aká práca, taká pláca

 

Pracovno – technická oblasť :

 1. Darček pre budúcich prvákov

Cieľ: Dobrý pocit z obdarúvania

 1. Stavby zo snehu

Cieľ: Vytrvalosť v práci v nevľúdnych podmienkach

 1. Zimná výzdoba

Cieľ: Priniesť kúsok prírody dnu

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť :

 1. Vychádzka : Kŕmenie vtáčikov

Cieľ: Nedáme vtáčikom zahynúť

 1. Pozorujeme stopy zvierat v snehu

Cieľ: Zahrajme sa na pátračov

 1. Šetrenie energiou

Cieľ: Spoznávať náhradné zdroje energie

 

Estetická – hudobná oblasť :

 1. Piesne o zime – nácvik

Cieľ: So spevom je život ľahší

 1. Hudobné hádanky

Cieľ: Nehanbím sa prezentovať

 1. Hry so spevom

Cieľ: Utužovať kolektív

 

Estetická – výtvarná oblasť :

 1. Zimná krajina

Cieľ: Preniesť pozorovanie z vychádzky na papier

 1. Snehuliak

Cieľ: Snaha dostať svoju prácu na výstavku

 

Estetická – literárna oblasť :

 1. Snehová kráľovná, Dievčatko so zápalkami – čítanie

Cieľ: Oboznámiť sa s tvorbou H.Ch. Andersena

 1. Čítanie z knihy o rodine : Život predtým a teraz

Cieľ: Porovnať život voľakedy a dnes

 

 

Telovýchovno - športová oblasť :

 1. Kĺzanie na ľade

Cieľ: Oboznamovať sa so šmykľavým povrchom

 1. Hod snehovou guľou na cieľ

Cieľ: Rozvoj obratnosti a presnosti

 1. Sánkovanie

Cieľ: Využívanie možností, ktoré poskytuje obec

 

 

Telovýchovno – zdravotná oblasť :

 1. Nebojím sa vysvedčenia  ( predchádzanie detským tragédiám )

Cieľ: Riešenie nepríjemných situácií s chladnou hlavou

 

Telovýchovno – dopravná oblasť :

 1. Vychádzka : Pozorujeme zimnú premávku

Cieľ: Správanie sa vodičov za sťažených podmienok

 

Február

 

Spoločensko – vedná oblasť :

 1. Valentínske popoludnie

Cieľ: História osláv Sv. Valentína

 1. Fašiangy - zvyky a tradície

Cieľ: Oboznamovanie sa s ľudovými zvykmi

 1. Pomoc hendikepovaným

Cieľ: Vieme žiť i s telesne postihnutými ľuďmi

 

Pracovno – technická oblasť :

 1. Zhotovenie karnevalových masiek

Cieľ: Radosť z vlastnoručne vyrobenej masky

 1. Kultivovanie herne

Cieľ: Spríjemniť si prostredie , v ktorom žijem

 1. Výrobky z odpadového materiálu

Cieľ: Využitie odpadového materiálu na rôzne účely

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť :

 1. Kam s poškodenými elektrospotrebičmi

Cieľ: Ochrana životného prostredia

 1. Triedenie odpadu

Cieľ: Nie je mi ľahostajné prostredie , v ktorom žijem

 1. Čas a hodiny

Cieľ: Presnosť je dôležitá  ľudská vlastnosť

 

Estetická – hudobná oblasť :

 1. Pieseň : Fašiangy

Cieľ: Zachovávanie ľudových tradícií

 1. Pieseň : Sedí vrabec za oblokom

Cieľ: Obohacujem svoj hudobný repertoár

 1. Hudobno – pohybové hry

Cieľ: Skĺbiť pohyb so spevom

 

Estetická – výtvarná oblasť :

 1. Zhotovenie Valentínok

Cieľ: Potešiť blízkeho

 1. Zážitok z karnevalu

Cieľ: Milá spomienka na prežité popoludnie

 1. Postava z geometrických tvarov

Cieľ: Zopakovať si základné geometrické tvary

 

Estetická – literárna oblasť :

 1. Hádanky – tvorba

Cieľ: Rozvoj tvorivosti a fantázie

 1. Slovné hry

Cieľ: Obohatenie slovnej zásoby

 1. Počúvanie rozprávok

Cieľ: Odkaz rozprávok pre súčasnosť

Telovýchovno - športová oblasť :

 1. Stavanie snehuliakov

Cieľ: Trpezlivosť a zotrvanie v práci

 1. Správne držanie tela- cvičenia

Cieľ: Chránim si chrbticu

 1. Preťahovanie sa lanom

Cieľ: Rozvoj sily a súťaživosti

 

 

Telovýchovno – zdravotná oblasť :

 1. Drobné poranenia – ošetrenie

Cieľ: Viem si poradiť sám

 

Telovýchovno – dopravná oblasť :

 1. Organizovaný prechod po komunikácii

Cieľ: Prvoradá je moja bezpečnosť

 

 

Marec

 

Spoločensko-vedná oblasť :

1.MDŽ-8.3.

Cieľ: Úcta k ženám

2.Veľkonočné zvyky a tradície

Cieľ: Porovnávanie zvykov kedysi a dnes

3.Deň učiteľov-28.3.

Cieľ: Náročná práca učiteľa

4.Marec –Mesiac knihy /Zriadenie čitateľského kútika /

Cieľ: Kniha priateľ človeka

 

Pracovno – technická oblasť :

1.Záložka do knihy

Cieľ: Pomocník pri čítaní

2.Návrh na knižný obal

Cieľ: Stále čistá kniha

3.Veľkonočná výzdoba

Cieľ: Dobrý pocit z útulného prostredia

4.Plastiky-práca s cestom

Cieľ: Spoznávame rôzne materiály a ich vlastnosti

 

Prírodovedno – environmentálna oblasť :

1.Svetový deň vody-22.3.

Cieľ: Najdôležitejšia tekutina

2.Liečivé byliny

Cieľ: Zdravie z prírodnej lekárne

3.Vychádzka-pozorovanie zmien v jarnej prírode

Cieľ: Prebúdzanie prírody

4.Prvé jarné kvety

Cieľ: Kvet poteší každé srdce

 

Estetická – hudobná oblasť :

1.Vážna hudba

Cieľ: Oboznámenie sa s týmto žánrom

2.Piesne o jari

Cieľ: Rozvíjať hudobné cítenie

 

Estetická – výtvarná oblasť :

1.Ilustrácia rozprávky

Cieľ: Možno aj zo mňa bude ilustrátor

2.Symboly jari / kačička, húsatko, kuriatko, zajačik /

Cieľ: Nový život v prírode

3.Zápich do črepníka s motívom jari

Cieľ: Vlastnoručná výroba viac poteší

4.Maľovanie kraslíc

Cieľ: Skúšame viaceré techniky

 

Estetická – literárno - dramatická oblasť :

1.Dramatizácia rozprávky

Cieľ: Možno raz budem herečka

2.Beseda o prečítanej knihe

Cieľ: Aktívna účasť na diskusii

3.Kvíz-uhádni dvojicu

Cieľ: Podporovať súťaživosť u detí

 

Telovýchovno-športová oblasť :

1.Podliezanie a preskakovanie krúžiaceho švihadla

Cieľ: Som pozorný a sústredený

2.Cvičenie s plnými loptami

Cieľ: Rozvoj sily

3.Cvičenie s hudbou

Cieľ: Rozvíjanie rytmického cítenia

4.Súťaživé hry

Cieľ: Dodržiavanie stanovených pravidiel

 

 

Telovýchovno-zdravotná oblasť :

1.Škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

Cieľ: Chránim si zdravie

 

Telovýchovno-dopravná oblasť :

1.Cesta a chodník nie sú ihrisko

Cieľ: Základné pravidlá – chodec na ceste a chodec na chodníku

2.Jazda zručnosti na kolobežke

Cieľ: Prekonávanie prekážok

 

 

Apríl

 

Spoločensko-vedná oblasť :

1.Deň narcisov

Cieľ: Význam tohto dňa

2.Deň kozmonautiky-12.4.

Cieľ: Je možný život vo vesmíre

3.Významné podniky v okolí

Cieľ: Každá práca je potrebná

4.Oslobodenie Trnavy-

   Deň vtákov-1.4.

Cieľ: Ctím významné výročia

 

Pracovno-technická oblasť :

1.Výroba rakety

Cieľ: Pracuj presne a čisto

2.Čistenie okolia školy

Cieľ: Nie je mi ľahostajné životné prostredie

3.Ako správne telefonovať

Cieľ: Šetrím peniaze a čas

4.Puzzliáda

Cieľ: Zabíjam ničnerobenie

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť :

1.Apríl-Mesiac lesov

Cieľ: Kyslík – dôležitý plyn

2.Deň Zeme-22.4.

Cieľ: Ochrana životného prostredia

3.Chránené oblasti

Cieľ: Správanie sa v nich

4.Vychádzka-pozorujeme mláďatá zvierat

Cieľ: Zabraňujem ich týraniu

 

Estetická – hudobná oblasť :

1.Počúvanie slovenských ľudových piesní

Cieľ: Oboznamujem sa s našim bohatstvom

2.Základy ľudového tanca

Cieľ: Najznámejšie ľudové tanečné súbory

3.Nárečové piesne

Cieľ: Piesne trnavského regiónu

 

Estetická – výtvarná oblasť :

1.Moja Trnava - maľovanie kameňov

Cieľ: Miniatúry

2.Boj proti požiarom

Cieľ: Oheň – dobrý pomocník, zlý pán

3.Ľudová keramika - odliatky zo sadry

Cieľ: Čaro keramických výrobkov

 

Estetická – literárno – dramatická oblasť :

1.Mám rád svoje mesto - jednoduchý projekt

Cieľ: Prezentujem svoje mesto

2.Guinesova kniha rekordov

Cieľ: Čo ma fascinuje

3.Program ku Dňu matiek

Cieľ: Láska k matke

 

Telovýchovno-športová oblasť :

1.Prekonávanie terénnych prekážok s ľahším zaťažením

Cieľ: Rozvíjanie zdatnosti a vytrvalosti

2.Vytrvalostný beh

Cieľ: Športom ku zdraviu

3.Kotúľ vpred i vzad

Cieľ: Radosť z pohybu

4.Netradičné hry s raketami

Cieľ: Presnosť úderov

 

Telovýchovno-zdravotná oblasť :

1.Ochrana zdravia pred civilizačnými chorobami

Cieľ: Zdravie mám len jedno

2.Rozprávky o zdraví – premietanie

Cieľ: Nenásilnou formou poúčať deti

3.Svetový deň zdravia-7.4.

Cieľ: Zdravotná prevencia nie je samozrejmosťou na celom svete

 

Telovýchovno-dopravná oblasť :

1.Základné vybavenie bicykla

Cieľ: Skôr ako sa stanem účastníkom cestnej premávky

 

Máj

 

Spoločensko-vedná oblasť :

1.Medzinárodný deň rodiny-15.5. /vzťahy v rodine /

Cieľ: Rodina – základ spoločnosti

2.Deň matiek

Cieľ: Najdôležitejšia osoba v našom živote

3.Týždeň modrého gombíka

Cieľ: Význam očkovania proti tetanu

 

Pracovno-technická oblasť :

1.Darček pre mamičku k sviatku

Cieľ: Prekvapenie pre mamu

2.Montážne a demontážne práce so stavebnicami

Cieľ: Rozvoj jemnej motoriky

3.Obrázok z prírodnín

Cieľ: Som hrdý na svoju prácu

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť :

1.Svetový deň bez tabaku-31.5.

Cieľ: Boj proti fajčeniu

2.Vychádzka-zber bazy čiernej

Cieľ: Význam liečivých rastlín

3.Vychádzka do čerešňového sadu

Cieľ: Zvládam aj dlhšie vychádzky

4.Spoznávame spev vtákov

Cieľ: Význam vtákov v prírode

 

Estetická – hudobná oblasť :

1.Spoznávame hudobné nástroje

Cieľ: Vzbudiť záujem o hru na nejaký nástroj

2.Pieseň pre mamu

Cieľ: Aj piesňou môžem mamu potešiť

3.Piesne sprevádzané hrou na telo

Cieľ: Koordinácia spevu a pohybu

 

Estetická – výtvarná oblasť :

1.Moja mama – portrét

Cieľ: Portrétmi vyzdobíme sálu v KD

2.Váza s kvetmi

Cieľ: Maľba podľa predlohy

3.Kresba do piesku

Cieľ: Práca so sypkým materiálom

 

Estetická – literárno – dramatická oblasť :

1.Báseň pre mamičku

Cieľ: Básňou vyjadriť city k matke

2.Maľované čítanie

Cieľ: Pestovať zmysel pre krásno

3.Hádaj ,na čo myslím – súťaž

Cieľ: Rozvoj myslenia a tvorivosti

 

Telovýchovno-športová oblasť :

1.Hod na kôš – basketbal

Cieľ: Oboznámenie sa s ďalším kolektívnym športom

2.Chôdzou ku zdraviu - rýchla chôdza

Cieľ: Rozvíjam pohybový aparát

3.Štafetové behy

Cieľ: Význam behu pre srdcovocievny systém

4.Rytmické cvičenia

Cieľ: Zosúladenie pohybu s hudbou

 

 

Telovýchovno-zdravotná oblasť :

1.Máj-Mesiac lásky /duševné zdravie /

Cieľ: Byť milovaný = pocit šťastia

2.Deň zdravia - studené jedlá / príprava nátierok /

Cieľ: Nátierky  - zdravé a chutné

3.Medzinárodný deň mlieka-26.5. / degustácia /

Cieľ: Zdroj vápnika v našom jedálničku

 

 

Telovýchovno-dopravná oblasť :

1.Križovatky

Cieľ: Oboznamovanie sa s tými najjednoduchšími

2.Prvá pomoc pri dopravnej nehode

Cieľ: Základné poznatky pri poskytovaní prvej pomoci

 

 

Jún

 

Spoločensko-vedná oblasť :

1.Medzinárodný deň proti zneužívaniu detí-26.6.

Cieľ: Práva a povinnosti dieťaťa

2.MDD-1.6. / hry a súťaže /

Cieľ: Zábavné popoludnie

3.Správanie sa počas prázdnin

Cieľ: Opatrnosti nikdy nie je dosť

4.Deň otcov-21.6.

Cieľ: Otec – dôležitá osoba v mojom živote

5.Zhodnotenie spoločného súžitia v ŠKD

Cieľ: Zrekapitulovanie celého šk. roka v ŠKD

 

Pracovno-technická oblasť :

1.Lepenie škatúľ s hračkami, poriadok v skrini

Cieľ: Ochrana školského majetku

2.Starostlivosť o kvety

Cieľ: Chceme aby nám spríjemňovali prostredie i o 2 mesiace

3.Aranžovanie lúčnych kvetov

Cieľ: Zmysel pre estetické cítenie

4.Opekanie v prírode

Cieľ: Utužovanie kolektívu

 

Prírodovedno-environmentálna oblasť :

1.Svetový deň životného prostredia-5.6.

Cieľ: Ochrana životného prostredia i pre ďalšie generácie

2.Vývin ľudského jedinca – film

Cieľ: Ako som sa dostal na svet

3.Ochrana pred prírodnými živlami

Cieľ: Ochrana zdravia a majetku

4.Orientácia v čase / prítomnosť, minulosť, budúcnosť /

Cieľ: Rozoznávanie pojmov

 

Estetická – hudobná oblasť :

1.Piesne o lete

Cieľ: Pripravujem si piesne aj do táborov

2.Slávik-súťaž v speve

Cieľ: Viem prezentovať sám seba

3.Opakovanie piesní

Cieľ: Čo všetko sme sa naučili

4.Opakovanie hudobno-pohybových hier

Cieľ: Spev a pohyb sú nám blízke

 

 

Estetická – výtvarná oblasť :

1.Moje predstavy o budúcom povolaní

Cieľ: Čím chcem byť

2.Kreslenie na asfalt

Cieľ: Prezentovať svoje kresby pred ostatnými návštevníkmi školy

3.Ruky a ich modifikácie

Cieľ: Ruky – základný pracovný nástroj

4.Leporelo-darček pre mladšieho súrodenca k MDD

Cieľ: Radšej obdarúvam , ako dostávam

 

 

Estetická – literárno - dramatická :

1.Dva roky prázdnin - fantázia / vlastná tvorba /

Cieľ: Poviedka, rozprávanie na danú tému

2.Príslovia a porekadlá

Cieľ: Vysvetlenie ich významu

3.Čítanie detských kníh a časopisov

Cieľ: Návod na čítanie počas nasledujúcich prázdnin

 

 

Telovýchovno-športová oblasť :

1.Maratón v tanci

Cieľ: Rozvíjanie bojovnosti a výdrže

2.Hry podľa výberu detí

Cieľ: Čo ma najviac zaujalo

3.Skákanie škôlok na asfalte

Cieľ: Súťaživosť – typická vlastnosť dieťaťa

4.Súťaže na kolobežkách

Cieľ: Nepodceňujem súpera

 

 

Telovýchovno-zdravotná oblasť :

1.Svetový deň darcov krvi

Cieľ: Krv – život zachraňujúca tekutina

2.Alergie-prevencia,ochrana,liečenie

Cieľ: Bojujem s alergiami

3.Vychádzka-nevšímam si použitý zdravotnícky materiál

Cieľ: Boj proti drogám

 

 

Telovýchovno-dopravná oblasť :

1.Bezpečnosť detí počas prázdnin

Cieľ: Vyhnúť sa úrazom a nepríjemnostiam

2.Deň polície

Cieľ: Význam polície pre spoločnosť

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: 033/5543049
  MŠ: 033/5543249
  ŠJ: 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria