Novinky

Cenník služieb

Poplatky za MŠ, ŠKD, stravu

 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 399 mesta Trnava platné od 1. septembra 2012

 

Príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

 • 15 eur za mesiac za  jedno dieťa vo veku nad tri roky
 • 50 eur za mesiac za jedno dieťa vo veku do troch rokov

 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 499 mesta Trnava platné od 1. septembra 2018

 

 • 20 eur za mesiac za  jedno dieťa vo veku nad tri roky
 • 50 eur za mesiac za jedno dieťa vo veku do troch rokov

 

 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
 • za dieťa od 2 do 6 rokov - 0,28 eura desiata - deň
 • za dieťa od 2 do 6 rokov - 0, 68 eura obed - deň
 • za dieťa od 2 do 6 rokov - 0,23 eura olovrant - deň
 • za žiaka od 6 do 11 rokov - 1,01 eura obed - deň
 • za žiaka od 11 do 15 rokov - 1,09 eura obed - deň

zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok mesačne vopred .

Všeobecne záväzné nariadenie č. 411 mesta Trnava platné od 1. septembra 2013

 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
 • 12 eur za mesiac za jedno dieťa

Príspevok na režijné náklady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

 • za dieťa v MŠ od 2 do 6 rokov s trvalým pobytom v meste Trnava 0,20 eura / obed/
 • za žiaka základnej školy od 6 do 11, od 11 do 15 rokov   0,20 eura / obed/

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: 033/5543049
  MŠ: 033/5543249
  ŠJ: 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria