Novinky

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis

Zápis detí do 1. ročníka na našej škole prebehne 4.-5. apríla 2019 od 10:00 do 18:00 hod v I. budove ZŠ.

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2018 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú šk. dochádzku dovŕši 6 rokov. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu)
 • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
 • čiatateľne vyplnený dotazník (podpísaný oboma rodičmi) Dotaznik_k_zapisu_do_1._rocnika_ZS.pdf

 

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy. 

Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.

No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť. 

Čo ak s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť šk. dochádzku, žijete v zahraničí alebo plánujete do zahraničia odísť?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.

Može tak urobiť aj na diaľku, nielen osobne.

Čo ak má dieťa dvojité občianstvo a trvale žije na území iného štátu?

V tomto prípade by ste už na Slovensku nemali nič riešiť, pokiaľ dieťa plánujete zaškoliť v krajine, kde má druhé občianstvo.

Odklad školskej dochádzky môže zmeniť život dieťaťa

Aj vaše 6-ročné dieťa dostalo pod stromček novučičkú školskú tašku a všetky babky a tetky sa ho pri každej príležitosti spytujú, či sa už teší do školy? Ak sa vám zdá, že váš budúci školák je neposedný, alebo príliš hravý, poraďte sa radšej s odborníkom.

Ak sa nástup dieťaťa do školy zbytočne urýchli, treba počítať s vážnymi následkami: traumatizované dieťa, ktoré v škole nestíha (musí sa trápiť dve hodiny s tým, čo jeho spolužiaci stihnú za pol hodinu) a vynervovaní rodičia, ktorí so svojím potomkom presedia nad učením každý deň hodiny.

Čo by dieťa malo vedieť pred vstupom do školy

Telesný vývin

K tejto stránke sa vyjadruje obvodný pediater dieťaťa. Hodnotí zdravotný stav dieťaťa, jeho motoriku, vplyv prípadných telesných alebo chronických ochorení na školskú spôsobilosť (postihnutia, alergie, astma, imuno deficity ...)

Poznávacie (kognitívne) funkcie

Pre zvládnutie trivia (písanie, čítanie počítanie) je dôležitá dostatočná a rovnomerná úroveň rozvoja poznávacích schopností. Niektoré deti môžu po veku 4-5 rokov poznať písmená, majú bohatú slovnú zásobu, ale ich grafomotorika ja pozadu. Potom treba oblasť, v ktorej dieťa nie je až také dobré, rozvíjať.

Do skupiny kognitívnych predpokladov patrí:

Vizuomotorika, grafomotorika

Dieťaťu poskytujte priestor na pohyb. Behanie, skákanie, preliezky, loptové hry – to všetko ho učí koordinácii tela, súhre oko – ruka, ktorá je v procese učenia sa nesmierne dôležitá. Pre rozvoj týchto schopností môžete urobiť napr.:

 • Za dieťa nebudete robiť veci, ktoré vie zvládnuť samo – obliekanie, zaväzovanie topánok, upratovanie hračiek
 • Medzi hračky mu zaradíte stavebnice, skladačky, mozaiky, koráliky na navliekanie, plastelínu, modurit, nožnice, farebné papiere – nech pracuje, modeluje, strihá, lepí.
 • Pre rozvoj grafomotoriky nech dieťa vyfarbuje, dokresľuje. Používajte na to určené pracovné zošity, pracujte s detskými časopismi, učte dieťa držať ceruzku správnym úchopom. Pokiaľ sa mu nechce kresliť, snažte sa ho motivovať spoločnou kresbou s vami – je to pre deti väčšia zábava.

Reč

Dieťa potrebuje rozumieť povedanému, aby vedelo, čo sa po ňom chce. Deti s oneskoreným vývinom reči, rečovými problémami mávajú často ťažkosti v čítaní a písaní. Tiež je dôležitá dostatočná slovná zásoba, schopnosť reprodukovať počuté.

 • Rozprávajte sa s dieťaťom, snažte sa ho k rozprávaniu stimulovať otázkami prečo? ako? načo? čo si o tom myslíš?
 • Po prečítaní rozprávky chcite, aby vám povedalo, čo si zapamätalo (a aj kedy toho nebolo veľa, pochváľte ho!!!).
 • Pokiaľ dieťa zle vyslovuje hlásky, alebo ich nepoužíva vôbec (l, r, sykavky), najneskôr v 5. roku by ste mali vyhľadať logopéda.

Sluchové vnímanie

Má zásadný význam pre rozvoj reči. Ak chceme podporiť rozvoj sluchového vnímania, tak môžeme:

 • Učiť dieťa počúvať rozprávky (najlepšie ak ich číta rodič).
 • Hrať sa hry na lokalizáciu zvuku – odkiaľ zvuk prichádza (používať varešky pokrievky, triangel, rumbagule, zápalkovú krabičku, kamienky v krabičke od krému ...).
 • Hrať sa hry na rozlišovanie zvukov – čo to bolo? Dobre poslúži šušťavý papier, plechový bubienok, suché zipsy, paličky, trhanie papiera.
 • Ťažšie, ale veľmi dôležité je hľadanie rýmov, roztlieskavanie slov na slabiky (vrátanie určenia ich počtu), MA – MIČ – KA, AU – TO, ŽI – RA – FA. Deti to majú veľmi radi, najmä keď si slová môžu určovať sami.
 • Pri roztlieskavaní slov je možné nadviazať otázkou na rozpoznanie prvej a poslednej hlásky v slove. Nám sa to zdá jednoduché, pre deti to môže byť veľmi ťažké (zväčša aj je, takže si tréning tohto rozpoznávania vyžaduje pomerne dlhý čas).

Zrakové vnímanie

Ovplyvňuje reč, vizuomotorickú koordináciu, priestorovú orientáciu. Dieťa pred vstupom do školy by malo:

 • Vedieť pomenovať bežné farby, ja dobré učiť ho aj ich odtiene.
 • Rozlišovať figúru a pozadie. Toto rozvíjame napr. vyhľadávaním známeho predmetu na obrázku, vyhľadávaním tvaru podľa predlohy, sledovaním určitej línie medzi ostatnými líniami.

Pre rozvoj v tomto smere sú výborné pracovné listy, na ktorých dieťa hľadá obrázok odlišný od ostatných – tvarom, veľkosťou, detailom, inou polohou (v rade bodkovaných hrnčekov je jeden s pásikmi, v rade hore smerujúcich palcov je jeden otočený nadol ..).

Zrakové rozlišovanie (analýzu/syntézu) podporujú notoricky známe pexeso, mozaiky, skladanie podľa predlohy, puzzle, dokresľovanie detailov na obrázok, hľadanie chýbajúcej časti obrázku, spájanie predlohy s jej tieňom ..

Vnímanie priestoru

Je dôležité pre rozvoj pohybových zručností, hrových aktivít, grafomotoriky, ovplyvňuje čítanie, písanie, geometriu, orientáciu na mapách a v notových zápisoch. Dieťa zvyčajne najskôr chápe pojmy hore – dole, potomvpredu – vzadu, nakoniec vpravo – vľavo.

Patrí sem aj chápanie predložiek na, do, v, pred, za, vedľa, medzi; pojmov ako vysoko – nízko – ďaleko – blízko.

Základom podpory dieťaťa v smere vnímanie priestoru je, že toto všetko pomenovávame pri bežných každodenných činnostiach.

Vnímanie času

Je podmienkou pre uvedomenie si časovej postupnosti a v neskoršom období v škole na „rozloženie síl“ pri práci. Dieťa rozvíjame tak, že pomenovávame deje a činnosti s ktorými sa stretáva a vedieme ho k tomu, aby sa orientovalo v pojmoch ako ráno – poobede – večer – neskôr – dni v týždni.

Základné matematické predstavy

Proces utváranie matematickýchpredstáv začína porovnávaním malý – veľký, krátky – dlhý, veľa – málo, pokračuje triedením podľa druhu – jedlo, ovocie, oblečenie, podľa farby. Neskôr dieťa dokáže triediť aj podľa dvoch kritérií – veľké červené kruhy, malé žlté štvorčeky.

Pri rozvíjaní matematických predstáv je dôležité najprv pracovať s predmetmi (legové kocky, loptičky)  a až neskôr s obrázkami. Predškoláci by mali chápať množstvo do 6, na zápise na školách sa sleduje orientácia a chápanie do 10.

Na rozvíjanie všetkých vyššie spomenutých schopností nájdete dostatok podnetov v detských časopisoch  alebo na webových stránkach (potestedeti.sk,kpppbb.svsbb.sk/material/psv/zrelost/prli.html)

Práceschopnosť – pracovné predpoklady, návyky

Aby dieťa dokázalo využívať pri vyučovaní svoje danosti a schopnosti, musí mať o učenie záujem. Tiež je dôležitá zámerná koncentrácia pozornostina úlohu a vedomie, že úlohu treba dokončiť. V predškolskom veku sa deti vedia pomerne dlho sústrediť na hru, ktorú si vybrali sami. Aj takéto dieťa sa pri aktivite, ktorá si vyžaduje zámernú koncentráciu (pri úlohe, ktorú sme mu dali my alebo pni učiteľka v škôlke) rýchlo unaví, stráca záujem, odbieha. Treba ho preto povzbudzovať a postupne sa snažiť čas, ktorý dieťa zvládne venovať zadanej úlohe, predlžovať.

Emocionálne – sociálna zrelosť

Je pomerne náročné vyjadriť obsah tohto kritéria. Každé dieťa je iné a to, ako dokáže v škole fungovať, závisí nielen na jeho dispozíciách, ale aj na tom, ako pani učiteľka porozumie jeho povahe, potrebám a možnostiam.

Od dieťaťa sa očakáva primeraná miera emocionálnej stability – teda napr. nevybuchne pri každom neúspechu, nie je extrémne úzkostné. Dôležitá je aj sociálna vyspelosť – dieťa dokáže vydržať dlhší čas bez rodiny, byť v inom prostredí – k tomuto veľmi dobre slúži skúsenosť s materskou školou. Ak dieťa do škôlky nechodí, je potrebné zabezpečiť takúto skúsenosť pre dieťa v rámci iných súvislostí.

Pokiaľ máte doma dieťatko opatrnejšie, ktoré nerado ide do kontaktu s inými deťmi, je dobré dať mu na to viacej príležitostí, ale v bezpečnom prostredí – u kamarátov, známych, v detskom kútiku ...

Je veľmi dôležité, aby dieťa išlo do školy dobre pripravené, ale neznamená to, že teraz máte započať ročný prípravný maratón. Dieťa sa má hrať a cez hru získať vedomosti, trénovať zručnosti. Takže príjemné hranie sa s vašimi predškoláčikmi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: 033/5543049
  MŠ: 033/5543249
  ŠJ: 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria