Novinky

Verejné obstarávanie

Informácia o zadávaní zákazky

 

" Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác limit nižší ako 70 000eur bez DPH"

 

Názov : ZŠ s MŠ I. Krasku 29 -

hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

 

Lehota na predkladanie ponúk :

  6.5.2016 do 12:00 hod

 

Miesto predkladania ponúk :

ZŠ s MŠ I. Krasku 29, Trnava-Modranka 917 05

 

<http://www.trnava.sk/sk/clanok/verejne-obstaravanie-na-uskutocnenie-stavebnych-prac-limit-nizsi-ako-70-000-eur-bez-dph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK  NA  OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 

 

 

P.č.

Deň zverejnenia         

Predmet zákazky

Dohodnutá cena zákazky (v € bez DPH)

Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)

1.

09.07.2013

Výmena okien na 2. budove

8 584,35

12.07.2013

2.

15.10.2013

Výmena vchodoých dverí - 5 ks

5 251,05

18.10.2013

3.

25.06.2014

Elektrická pec ŠJ                                                  

2 516,64

26.06.2014

4.

08.12.2014

Smažiaca panvica elektrická zliatinová 50l

1981,80

12.12.2014

 

Poznámky:

Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1000 € /rok , alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva  uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny  rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním, v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ  je  do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho  webovom sídle.

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
    Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
  • ZŠ: 033/5543049
    MŠ: 033/5543249
    ŠJ: 0911/348070
    mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria