Novinky

Deti s ADD a ADHD

Deti s poruchou pozornosti

ADD

– Je vývinová porucha pozornosti s normálnou aktivitou, bez hyperaktivity (syndróm deficitu pozornosti).

ADHD

– Je vývinová porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a impulzivitou.

– Porucha pozornosti a koncentrácie spojená s agresivitou.

Vývinové obdobia detí s ADHD

 ADHD sa začína prejavovať u detí v období batoľaťa (možné je aj skôr i neskôr) – tzv. živé deti, veľa chodia, behajú, rozprávajú, majú o všetko záujem, zle spia, nemajú rady telesný kontakt.

V predškolskom období začínajú prvé problémy v kontakte s deťmi, ich neustála aktivita je vyčerpávajúca, ostatné deti odmietajú ich vnucovanie sa, väčšinou sú neobľúbené a odmietané. Majú ťažkosti so sústredením sa na činnosť a nie sú vytrvalé. V školskom období po nástupe do školy sa problémy prehlbujú, keď majú ticho sedieť, zapájať sa do činnosti a dokončiť ju. Postupne sa pridružuje neschopnosť zapájať sa do vyučovacieho procesu, nastupujú odmietavé postoje spolužiakov, ktorých znervózňuje ich nepokojný, vyrušujúci, impulzívny prejav (vrtenie, vykrikovanie, rušenie spolužiakov pri práci, niekedy aj ničenie vecí a agresivita). Majú tendencie správať sa roztržito, často zabúdajú na povinnosti (zaznačiť si domácu úlohu) alebo strácajú pomôcky (Munder, A. – Arcelus, J., 2006, Train, 2001).

 Príznaky poruchy sú veľmi rozmanité a sú zastúpené v oblasti poznávacích schopností, v motorickej i v emocionálnej oblasti. Rozmanitosť je podmienená tým, že ide o nezrelosť centrálneho nervového systému (CNS)

Desatoro všeobecných rád pre pedagóga a rodiča žiaka s ADHD

UČITEĽ A RODIČ MUSIA

1.       spolupracovať;

2.       opakovať pokyny;

3.       často žiaka (dieťa) chváliť;

4.       zamerať sa na odmeňovanie žiaka (dieťaťa);

5.       používať okamžité, časté a zodpovedajúce postupy

6.       zostaviť si pravidlá;

7.       rozdeliť úlohy na menšie celky, ktoré žiak (dieťa) zvládne – zamerať sa na možný úspech;

8.       poskytnúť únikovú cestu (napr. pokojné miesto);

9.       udržať primeranú hladinu stimulácie – ponúknuť rad alternatívnych činností

10.   Klásť dôraz na:

-   vopred známy rozvrh činnosti dieťaťa,

-   jasné a jednoznačné vymedzenie pravidiel,

-   jasné očakávania.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
    Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
  • ZŠ: 033/5543049
    MŠ: 033/5543249
    ŠJ: 0911/348070
    mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria