Novinky

 • Výchovný poradca: poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

  PaedDr. Lubica Lutzbauerová

  Kde: kabinet MAT na poschodí pri CHEM učebni č.17

  Kedy: streda  od 12.30-13.30 (po dohode popoludní )

  Môžete zaslať aj e-mail: zsmodranka@ttonline.sk
   

  1. Základné informácie:

  - činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

  - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, so špeciálnym pedagógom, pedagogicko-psychologickou

    poradňou

  - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

    a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

    b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

    c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte

    d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách

        stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

  - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže, užitočné informácie o prevencii šikanovania

   Atď.

   

  Jednou z hlavných úloh VP je profesijná orientácia žiakov na SŠ.  V priebehu mesiacov november, december organizujeme so žiakmi exkurzie na SŠ, prezentácie SŠ na našej škole, kedy SŠ pozývame do našej školy ,aby sme umožnili žiakom správny výber.

   

  Práca VP pri výbere SŠ vrcholí v apríli, keď po potvrdení prihlášky lekárom, žiakom, rodičom, riaditeľom školy sú odoslané na príslušné SŠ.

   

  a prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8.. ročníka a za I. polrok 9. ročníka a výsledky TESTOVANIA 9:

  - jediné národné testovanie po ukončení vzdelávacieho programu ZŠ

  - testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJ a M

  - na základe vyhlášky MŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9

   

  Podrobnejšie informácie na www.svspn.sk

  Prihláška na štúdium na SŠ:

  Prihlášku vypĺňa ZŠ, rodič (zákonný zástupca) a žiak podpisom potvrdia údaje a dajú potvrdiť pediatrovi.

  Každý žiak si podáva 2 prihlášky.

  V prípade, že má žiak záujem o školu, kde je potrebná aj talentová skúška, môže si podať  ešte 2 prihlášky.

   

   

  Zápisný lístok:

  Každý žiak obdrží v ZŠ 1 zápisný lístok.

  Môže byť zapísaný len na jednu školu, na ktorú bol prijatý.

  V prípade rozhodnutia o zmene školy rodič (zákonný zástupca) musí ísť žiaka odhlásiť zo školy, kde bol vykonaný zápis, zobrať zápisný lístok a opäť žiaka zapísať na inú školu.

   

   

  PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU

   Hlavné ciele výchovného poradcu na školský rok: 2017/2018

  • Sprístupňovať všetkým žiakom a ich rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a voľby povolania.
  • Naďalej venovať pozornosť práci s problémovými žiakmi vo forme pravidelných konzultácií so žiakmi, triednymi učiteľmi, zákonnými zástupcami, odborníkmi a pod.
  • Zlepšiť dochádzku žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

   

   Trvalé úlohy

  1. Účasť na poradách organizovaných CPPPaP v Trnave za účelom metodických informácií.
  2. Účasť na odborných seminároch a vzdelávaniach pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie.
  3. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami nápomocnými pri práci výchovného poradcu.
  4. Vedenie dokumentácie výchovného poradcu.
  5. Systematicky zvyšovať úroveň poznatkov v oblasti VP.
  6. Štúdium pedagogickej, psychologickej odbornej literatúry.
  7. Sústavne a aktívne spolupracovať s vedením školy.
  8. Úzko spolupracovať s učiteľmi a  žiakmi.
  9. Metodicky usmerňovať triednych učiteľov.
  10. Uskutočňovať dlhodobejšie pozorovania žiakov, spolupracovať s triednymi učiteľmi a rodičmi.
  11. Monitoring nadaných žiakov.
  12. Priebežná práca so žiakmi s problémami (správanie, prospech, dochádzka, narušené vzťahy, rodinné prostredie a pod.).
  13. Poradenská služba žiakom, rodičom a učiteľom v oblasti prof. orientácie, správania a vzdelávania formou konzultácií.
  14. Účasť na poradách pre VP organizovaných SŠ.
  15. Zúčastniť sa na dňoch otvorených dverí v SŠ v Trnave a okolí. Nábor nižšie končiacich žiakov na 2-ročné učebné odbory.
  16. Metodická pomoc pri vyplňovaní prihlášok na SŠ a ich kontrola.
  17. Aktualizovať nástenky.

   

  Termínované úlohy

    Mesiac

  Úlohy

  Termín

  Realizácia

   

  SEPTEMBER

  Stanoviť konzultačné hodiny VP na škole

  september

  VP

  Vypracovať plán práce VP

  september

  VP

  Evidencia končiacich žiakov, spracovanie údajov o žiakoch končiacich 9. resp. nižší ročník na ZŠ, zistiť prof. záujmov

   

  priebežne

   

  VP

  Pripraviť informácie o možnostiach ďalšieho štúdia na SŠ a SOU – nástenka VP

  priebežne

  VP

  Zistiť talentovaných a problémových žiakov, viesť ich evidenciu, informovať ich rodičov o možnostiach ďalšieho postupu

   

  priebežne

   

  VP, TU

  Okienko výchovného poradcu zriadiť aj na webe školy

   

  september

   

  VP, RŠ

  Nadviazanie spolupráce s triednymi učiteľmi a špeciálnym pedagógom

  september-október

   

  VP, TU 

  Štúdium a archivácia dokumentov

  september

  VP

   

  OKTÓBER

  Konzultácia s triednymi učiteľmi – prehľad žiakov s poruchami učenia a správania

  október

  VP, TU

  Aktualizovať nástenku VP

  priebežne

  VP

  Doplniť denník VP, web VP

  denne

  VP

  Konzultovať so žiakmi, ktorí nie sú rozhodnutí pre SŠ

  priebežne

  VP, ZZ, TU

  Poskytnúť prihlášky pre žiakov na vyšetrenie v CPPPa P, zabezpečiť ich podpis a odoslanie do poradní

   

  priebežne

   

  VP, TU, ZZ

  Zber záujmov pre ŠVS

  Podľa harmonogramu

  VP

  Účasť na Burze informácií v Trnave so žiakmi 8. a 9. ročníka

  október

  VP

   

   

  NOVEMBER

  Besedy s náborovými pracovníkmi, Dni otvorených dverí na SŠ

  november

  VP, PPP

  Doplniť denník VP, web VP

  denne

  VP

  Poskytnúť prihlášky pre žiakov na vyšetrenie v CPPPaP, zabezpečiť ich podpis a odoslanie do poradní

   

  priebežne

   

  VP, TU, ZZ

  Sledovať dochádzku žiakov, Individuálna práca s problémovými žiakmi

  priebežne

  VP, TU

  Nahlásenie na NÚCEM počty žiakov na testovanie Monitor 9

  priebežne

  VP

  Konzultácie s TU, ŠP, pracovníkmi poradní a rodičmi

  priebežne

  VP

  Zber záujmov pre potreby ŠVS

  Podľa harmonogramu

  VP

  Zúčastniť sa RZ v 9.ročníku ohľadne prof.orientácie žiakov

   

   

   

  Podľa plánu školy

   

  VP, TU

   

  DECEMBER

   

  Doplniť denník VP, web VP

  denne

  VP

  Doplnenie odb.literatúry v kabinete VP – materiály, príručky

  priebežne

  VP

  Výpožičky CD-room o ponuke SŠ

  priebežne

  VP

  Poskytnúť prihlášky pre žiakov na vyšetrenie v CPPPaP, zabezpečiť ich podpis a odoslanie do poradní

   

  priebežne

   

  VP, TU, ZZ

  Sledovať dochádzku žiakov, Individuálna práca s problémovými žiakmi

  priebežne

  VP, TU

  Dni otvorených dverí na SŠ

  priebežne

  VP

  Konzultácie s TU, ŠP, pracovníkmi poradní a rodičmi

  priebežne

  VP

  Zber záujmov pre potreby ŠVS

  Podľa harmonogramu

  VP

  Konzultácie so žiakmi 9.ročníka a ich rodičmi o zvolených SŠ a SOU

  Do 19.12.

  VP

   

  JANUÁR

  Doplniť denník VP, web VP

  denne

  VP

  Sledovať dochádzku žiakov

  priebežne

  VP, TU

  Poskytnúť prihlášky pre žiakov na vyšetrenie v CPPPaP, zabezpečiť ich podpis a odoslanie do poradní

   

  priebežne

   

  VP, TU, ZZ

  Individuálna práca s problémovými žiakmi

  priebežne

  VP

  Konzultácie s TU, ŠP, pracovníkmi poradní a rodičmi

  priebežne

  VP

  Zber záujmov pre ŠVS

  Podľa harmonogramu

  VP

  Účasť na Dni otvorených dverí na SŠ v Trnave

  Podľa ponuky

  VP

  Besedy s náborovými pracovníkmi zo SŠ

  Podľa ponuky

  VP

  Individuálne poradenské pohovory s nerozhodnými končiacimi žiakmi a ich rodičmi

  priebežne

  VP

  Iniciovať činnosť učiteľov so žiakmi, ktorí sa zúčastnia talentoviek

  priebežne

  VP, jednotliví vyučujúci

  Sledovať polročné výchovné opatrenia a žiakov s nedostatočným prospechom

  priebežne

  VP, TU

   

  FEBRUÁR

  Poskytnúť prihlášky pre žiakov na vyšetrenie v CPPPaP , zabezpečiť ich podpis a odoslanie do poradní

   

  priebežne

   

  VP, TU, ZZ

  Doplniť denník VP, web VP

  denne

  VP

  Sledovať dochádzku žiakov, Individuálna práca s problémovými žiakmi

  priebežne

  VP

  Konzultácie s TU, ŠP, pracovníkmi poradní a rodičmi

  priebežne

  VP

  Zber záujmov pre ŠVS

  Podľa harmonogramu

  VP

  Zabezpečiť kontrolu správnosti údajov na prihláškach

  priebežne

  VP

  Prekontrolované prihlášky odovzdať riaditeľovi ZŠ a to:

  • Odbory s talentovkami

   

  Do 01.02

   

  VP

  Odoslať prihlášky žiakov do škôl s realizáciou talentoviek a bilingválne gymnáziá

  Do 20.02.

   

  MAREC

  Doplniť denník VP, web VP

  denne

  VP

  Sledovať dochádzku žiakov, Individuálna práca s problémovými žiakmi

  priebežne

  VP, TU

  Testovanie 9 – určenie pedagogického  dozoru

  Podľa termínu

  Vyučujúci, RŠ, koordinátor

  Konzultácie s TU, ŠP, pracovníkmi poradní a rodičmi

  priebežne

  VP

  Zber záujmov pre ŠVS

  Podľa harmonogramu

  VP

  Odovzdať prihlášky riaditeľovi ZŠ – ostatné odbory

  10.03

  VP

  Informovať o priebehu prijímacích skúšok

  priebežne

  VP

  Poskytnúť prihlášky pre žiakov na vyšetrenie v CPPPaP, zabezpečiť ich podpis a odoslanie do poradní

   

  priebežne

   

  VP

  Uskutočňovať pohovory a besedy k budúcej voľbe povolania pre žiakov 8.ročníka  

  priebežne

  VP, TU

   

  APRÍL

  Poskytnúť prihlášky pre žiakov na vyšetrenie v CPPPaP, zabezpečiť ich podpis a odoslanie do poradní

   

  priebežne

   

  VP, TU, ZZ

  Doplniť denník VP, web VP

  denne

  VP

  Sledovať dochádzku žiakov, Individuálna práca s problémovými žiakmi

  priebežne

  VP, TU

  Evidencia prijatých žiakov na bilingválne gymnáziá a SŠ s talentovkami

  priebežne

  VP 

  Konzultácie s TU, ŠP, pracovníkmi poradní a rodičmi

  priebežne

  VP

  Zber záujmov pre ŠVS

  Podľa harmonogramu

  VP

  Odoslať prihlášky na SŠ – ostatné študijné a učebné odbory okrem 8-ročných gymnázií

  06.04.

  Odoslať prihlášky na 8-ročné gymnáziá

  10.04.

   

   

  MÁJ

  Doplniť denník VP, web VP

  denne

  VP

  Sledovať dochádzku žiakov, Individuálna práca s problémovými žiakmi

  Priebežne

  VP, TU

  Sledovať výsledky prijímacích pohovorov a informovať o nich na nástenke VP

  Priebežne

  VP

  Konzultácie s TU, ŠP, pracovníkmi poradní a rodičmi

  priebežne

  VP

  Zber záujmov pre ŠVS

  Podľa harmonogramu

  VP

  Poskytnúť prihlášky pre žiakov na vyšetrenie v CPPPaP, zabezpečiť ich podpis a odoslanie do poradní

   

  priebežne

   

  VP, TU, ZZ

  Evidencia žiakov prijatých na SŠ

  priebežne

  VP

  Informovať žiakov a rodičov o možnostiach iného výberu školy

  priebežne

  VP

  Zistiť vstupný doklad žiaka, potrebné údaje o žiakoch vstupujúcich do umiestnenia v budúcom školskom roku

   

  priebežne

   

  VP

   

  Odovzdať  prehľad úspešnosti testovania T 9 vedeniu školy

  priebežne

  VP

   

  JÚN

  Doplniť denník VP, web VP

  Denne

  VP

  Sledovať dochádzku žiakov

  priebežne

  VP, TU

  Individuálna práca s problémovými žiakmi

  priebežne

  VP

  Výsledky súťaží,

  priebežne

  VP

  Konzultácie s TU, ŠP, pracovníkmi poradní a rodičmi

  priebežne

  VP

  Zber záujmov pre ŠVS

  Podľa harmonogramu

  VP

  Poskytnúť prihlášky pre žiakov na vyšetrenie v CPPPaP, zabezpečiť ich podpis a odoslanie do poradní

  priebežne

   

  VP, TU, ZZ

  Ukončiť rozmiestnenie žiakov 9.ročníka

  priebežne

  VP

  Vypracovať správu o činnosti k výchove k voľbe povolania a výsledky rozmiestnenia žiakov školy

  Do 30.6

  VP

  Vyplniť prihlášky žiakov 8.ročníka v programe Proforient

  priebežne

  VP

  Vypracovať hodnotiacu správu VP

  Do 30.6

  VP

  28.09.2017 19:48 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: +421 33/5543049, 0911/348088
  MŠ: 033/5543248, 0911/348070
  ŠJ: 033/5543249, 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047

Fotogaléria