Novinky • Výchovný poradca: poradca pre žiakov, učiteľov a rodičov

  PaedDr. Lubica Lutzbauerová

  Kde: kabinet MAT na poschodí pri CHEM učebni č.17

  Kedy: streda  od 12.30-13.30 (po dohode popoludní )

  Môžete zaslať aj e-mail: zsmodranka@ttonline.sk

  Podrobné informácie ohľadom štúdia na SŠ: Sprievodca_prijimacimi_skuskami.pdf

   

  1. Základné informácie:

  - činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov

  - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, so špeciálnym pedagógom, pedagogicko-psychologickou

    poradňou

  - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

    a) informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

    b) usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

    c) poinformuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte

    d) umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách

        stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)

  - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže, užitočné informácie o prevencii šikanovania

   Atď.

   

  Jednou z hlavných úloh VP je profesijná orientácia žiakov na SŠ.  V priebehu mesiacov november, december organizujeme so žiakmi exkurzie na SŠ, prezentácie SŠ na našej škole, kedy SŠ pozývame do našej školy ,aby sme umožnili žiakom správny výber.

   

  Práca VP pri výbere SŠ vrcholí v apríli, keď po potvrdení prihlášky lekárom, žiakom, rodičom, riaditeľom školy sú odoslané na príslušné SŠ.

   

  a prihlášku sa uvádza prospech žiaka na konci 6., 7., 8.. ročníka a za I. polrok 9. ročníka a výsledky TESTOVANIA 9:

  - jediné národné testovanie po ukončení vzdelávacieho programu ZŠ

  - testuje úroveň vedomostí žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJ a M

  - na základe vyhlášky MŠ SR riaditelia SŠ prihliadajú na výsledky TESTOVANIA 9

   

  Podrobnejšie informácie na www.svspn.sk

  Prihláška na štúdium na SŠ:

  Prihlášku vypĺňa ZŠ, rodič (zákonný zástupca) a žiak podpisom potvrdia údaje a dajú potvrdiť pediatrovi.

  Každý žiak si podáva 2 prihlášky.

  V prípade, že má žiak záujem o školu, kde je potrebná aj talentová skúška, môže si podať  ešte 2 prihlášky.

   

   

  Zápisný lístok:

  Každý žiak obdrží v ZŠ 1 zápisný lístok.

  Môže byť zapísaný len na jednu školu, na ktorú bol prijatý.

  V prípade rozhodnutia o zmene školy rodič (zákonný zástupca) musí ísť žiaka odhlásiť zo školy, kde bol vykonaný zápis, zobrať zápisný lístok a opäť žiaka zapísať na inú školu.

   

   

  PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU

   Hlavné ciele výchovného poradcu na školský rok: 2018/2019

  • Sprístupňovať všetkým žiakom a ich rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a voľby povolania.
  • Naďalej venovať pozornosť práci s problémovými žiakmi vo forme pravidelných konzultácií so žiakmi, triednymi učiteľmi, zákonnými zástupcami, odborníkmi a pod.
  • Zlepšiť dochádzku žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

   

   Trvalé úlohy

  1. Účasť na poradách organizovaných CPPPaP v Trnave za účelom metodických informácií.
  2. Účasť na odborných seminároch a vzdelávaniach pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie.
  3. Udržiavanie kontaktov s inštitúciami nápomocnými pri práci výchovného poradcu.
  4. Vedenie dokumentácie výchovného poradcu.
  5. Systematicky zvyšovať úroveň poznatkov v oblasti VP.
  6. Štúdium pedagogickej, psychologickej odbornej literatúry.
  7. Sústavne a aktívne spolupracovať s vedením školy.
  8. Úzko spolupracovať s učiteľmi a  žiakmi.
  9. Metodicky usmerňovať triednych učiteľov.
  10. Uskutočňovať dlhodobejšie pozorovania žiakov, spolupracovať s triednymi učiteľmi a rodičmi.
  11. Monitoring nadaných žiakov.
  12. Priebežná práca so žiakmi s problémami (správanie, prospech, dochádzka, narušené vzťahy, rodinné prostredie a pod.).
  13. Poradenská služba žiakom, rodičom a učiteľom v oblasti prof. orientácie, správania a vzdelávania formou konzultácií.
  14. Účasť na poradách pre VP organizovaných SŠ.
  15. Zúčastniť sa na dňoch otvorených dverí v SŠ v Trnave a okolí. Nábor nižšie končiacich žiakov na 2-ročné učebné odbory.
  16. Metodická pomoc pri vyplňovaní prihlášok na SŠ a ich kontrola.
  17. Aktualizovať nástenky.

   

  1. Plan_prace_vychovny_poradca_2018_2019.pdf
  20.12.2018 11:51 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29,Trnava
  Ulica Ivana Krasku 29, 917 05 Trnava
 • ZŠ: 033/5543049
  MŠ: 033/5543249
  ŠJ: 0911/348070
  mobil riaditeľňa: 0915/763047, 0911/348088

Fotogaléria